Kirkefag I (BAM234)

Emnet gir en introduksjon til ulike temaer, som kirken som organisasjon og arbeidsplass, og kirkemusikerens rolle. Videre vil et sentralt tema være sammenheng mellom musikk og trosopplæring, ettersom det er et viktig tema for kirkemusikerens yrkesidentitet i Den norske kirke. Kirke og samfunn ses i sammenheng med kontekstuell tenkning også i et tverrfaglig perspektiv både innenfor og utenfor kirken.

Emnet gis i høstsemesteret på BA 3. år. Undervisningsspråk: norsk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM234

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kirkefag vil være organisert som en kombinasjon av individuell veiledning, forelesninger og kollokviegrupper. Emnet gis i samarbeid med VID vitenskapelig høgskole. Det vil være fokus på variasjon i det kirkemusikalske arbeidet i forskjellige menigheter. Praksis foregår også i samarbeid med VID samt utvalgte kirker i regionen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap

  • Har kjennskap til strukturer, samarbeidsrelasjoner og arbeidsgiverlinjer i Den norske kirke.
  • Ha teoretiske kunnskaper som støtter opp under et virke som kantor.
  • Har kunnskap om gudstjenestebøker og annen relevant litteratur.

Ferdigheter

  • Reflektere over musikkvalg til kirkelige handlinger.
  • Under veiledning kunne bidra til planlegging av gudstjeneste.
  • Utøve ledelse av musikalsk arbeid i en menighet.

Generell kompetanse

  • Reflektere over kirkemusikalsk praksis i en (tverr)kunstnerisk kontekst.
  • Reflektere over egen kirkemusikalsk praksis i rolla som kantor i Den norske kirke.
  • Kunne inngå i et fellesskap blant andre ansatte, menighet og frivillige.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

To essays og et refleksjonsnotat
Studenten skal skrive to essay innen temaene liturgikk og hymnologi, samt skrive et avsluttende refleksjonsnotat med utgangspunkt i ett av temaene i emnet.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto