Kirkefag II (BAM244)

Kirkefag vil være organisert som en kombinasjon av individuell veiledning, forelesninger og kollokviegrupper. Emnet gis i samarbeid med VID vitenskapelig høgskole. Det vil være fokus på variasjon i det kirkemusikalske arbeidet i forskjellige menigheter. Praksis foregår også i samarbeid med VID samt utvalgte kirker i regionen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM244

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kirken som organisasjon og arbeidsplass, og kirkemusikerens rolle står sentralt i dette emnet. Videre vil et sentralt tema være sammenhengen mellom musikk og trosopplæring, ettersom det er et viktig tema for kirkemusikerens yrkesidentitet i Den norske kirke. Kirke og samfunn ses i sammenheng med kontekstuell tenkning også i et tverrfaglig perspektiv både innenfor og utenfor kirken. Emnet er en videreføring av Kirkefag 1.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap

  • Har viderekomment kjennskap til strukturer, samarbeidsrelasjoner og arbeidsgiverlinjer i Den norske kirke.
  • Ha gode teoretiske kunnskaper som støtter opp under et virke som kantor.
  • Har gode kunnskap om gudstjenestebøker og annen relevant litteratur.

Ferdigheter

  • Kan anvende kunnskap i gudstjenestearbeidet gjennom å foreta liturgiske valg.
  • Kan bidra i planlegging av menighetens gudstjenesteliv.

Generell kompetanse

  • Reflektere over egen yrkesidentitet.
  • Kunne inngå i et fellesskap blant andre ansatte, menighet og frivillige.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 2 Semestre Bestått/ Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studenten skal skrive to essay i oppgitt tema innenfor emnet. I tillegg skal det skrives et refleksjonsnotat med utgangspunkt i et av de andre temaene i emnet.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto