Hopp til hovedinnhold

Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge BBA301

Emnet har som hensikt å gi studentene bred kunnskap om traumer og komplekse barnevernfaglige problemområder, og ferdigheter i anvendelse av tilegnet kunnskap i sosialpedagogisk arbeid med utsatte barn og unge.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBA301

Vekting (SP)

15

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for sosialfag

Note

Emnet starter ikke før høsten 2022

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har bred flerfaglig kunnskap om traumer og utviklingstraumer hos barn og unge.
 • Har kunnskap om hvordan komplekse problemområder som vold, overgrep, omsorgssvikt, rus og psykisk helse påvirker barns oppvekst og barndom.
 • Har kunnskap om sosialpedagogiske virkemidler og miljøterapeutiske tilnærminger i arbeid med barn og unge som er traumatiserte eller lever i vanskelige livssituasjoner.
 • Har kunnskap om kommunikasjon og konflikthåndtering i arbeid med barn, unge og familier som lever med komplekse utfordringer
 • Har kunnskap om rusmidler, avhengighet, virkning, psykisk helse og utfordringer som møter barn og unge som pårørende
 • Har kunnskap om mangfold og  mulige utfordringer knyttet til utenforskap, minoritets og urfolks status i samfunnet
 • Har kunnskap om kvantitative forskningsmetoder, og deres muligheter og begrensinger i forskning på tema som vold, overgrep, rus, psykisk helse blant (utsatte) barn og unge.

Ferdigheter

 • Kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre i arbeid med å ivareta barn og unges perspektiv og legge til rette for samarbeid i arbeid med utredning, kartlegging og planlegging av tiltak.
 • Kan kartlegge og analysere hvilke metoder og tiltak egner seg i arbeid med komplekse problemstillinger hos barn, unge eller familier.
 • Kan anvende kunnskap om ulike miljøterapeutiske tilnærminger til for å skape best mulige tiltak for utsatte barn og unge.
 • Kan innhente og anvende kunnskap fra barn, unge og/eller foreldre i arbeidet med tiltak og evaluering av tiltak i barnevernfaglig arbeid.
 • Kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
 • Kan anvende faglig kunnskap og skjønn til å veilede barn, unge og deres foreldre og foresatte i forhold til hjelpeapparat og tiltak når det gjelder vold, overgrep og andre traumatiske erfaringer.
 • Kan oppdatere sin kunnskap om komplekse tema som vold, overgrep, omsorgssvikt, flukt og barn som pårørende, innen barnevernspedagogens arbeid
 • Kan lese akademiske artikler, analysere, reflektere, stille seg kritisk til og anvende ulike kilder til kunnskap, som forskningsbasert kunnskap, praksisbasert kunnskap og kunnskap som formidles av barn, unge og foreldre.
 • Kan innhente informasjon om og anvende lovverk, regelverk og veiledere i forhold til arbeid med barn, unge og familier som lever med traumer som vold, omsorgssvikt, overgrep, samt utfordringer som rusavhengighet, psykiske lidelser og utenforskap.
 • Kan anvende kunnskap fra emnet på metodisk og vitenskapelig måte.
 • Kan gjøre analyser, lese og forstå kvantitative data med utgangspunkt i kunnskap fra emnet.

Generell kompetanse

 • Kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse.
 • Kan bruke ulike kilder til kunnskap for å analysere, vurdere og tilrettelegge barneverfaglig arbeid med barn og unge som har vært utsatt for traumer.
 • Har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse i forhold til arbeid med barn, unge og familier som har erfaring med traumer, også med hensyn til mangfold
 • Kan dokumentere og formidle faglige vurderinger i arbeide med komplekse tema både muntlig og skriftlig
Innhold
Emnet tar for seg kompleksitet i sosialpedagogisk arbeid med utsatte barn, unge og familier. Formålet er å gi studentene forskningsbasert kunnskap om tema som  for eksempel vold, overgrep, rus, og flukt. Emnet vil ta i bruk forskning, brukerkunnskap og praksiskunnskap som virkemidler for å gi studentene inngående kritisk, analytisk og refleksiv kunnskap om traumer,  og relasjonelt arbeid med utsatte barn, unge og familier.  Emnet vil også gi studentene ferdigheter i for eksempel kartlegging, analyser og planlegging av tiltaksarbeid med utsatte, eller traumtiserte barn, unge og familier
Forkunnskapkrav
BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge, BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett, BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge, BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten
Anbefalte forkunnskaper
BBAP20 Praksis
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 1 Uker A - F Alle.

Hjemmeeksamen består av en skriftlig individuell oppgave, omfang 3000 ord (+/- 10%) ekskl. innholdfortegnelse, noter, kildehensvisninger og litteraturliste. Referansestil APA 7th. Tema for oppgaven defineres av emneansvarlig. Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Nærværskrav, Skriftlig oppgave, Presentasjon
Alle obligatoriske krav (3) må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:
 1. 75% obligatorisk deltagelse på seminarene. 
 2. Skriftlig individuell oppgave, omfang 2000 ord (+/- 10%) ekskl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil APA 7th. Tema for oppgaven defineres av emneansvarlig. 
 3. Skriftliggjøring og presentasjon av gruppeoppgave, samt fasilitering av diskusjon i halvparten av seminarene. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Hulda Mjøll Gunnarsdottir
Arbeidsformer
Forelesninger, seminar, gruppearbeid, presentasjoner, egenstudier og skriftlig individuell oppgave skal forberede studentene til hjemmeeksamen i emnet.
Emneevaluering
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto