Samarbeid og mestring av yrkesrollen (BBA302)

Emnet har fokus på barnevernspedagogens yrkesrolle, samarbeid, emosjonelt arbeid, ledelse og mestring av utfordrende forhold i arbeidet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBA302

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet bygger på innhold i emnet BBA301 Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge. Formålet med emnet er å løfte fram problemstillinger som har betydning for arbeidet og samarbeidet som barnevernspedagoger skal gjøre. Sentrale tema vil være samarbeid med barn, unge og foreldre, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, organisering og ledelse, ulike kunnskapsformer, etikk og egenskaper ved yrkesrollen.

Emnet vil bli delt inn i 4 deler:

 1. Samarbeid og tverrfaglig samarbeid i arbeid med utsatte barn og unge.
 2. Arbeidsmiljø og ledelse.
 3. Emosjonelle belastninger og mestring i yrkesrollen.
 4. Forforståelse, kunnskap og etikk.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Har kunnskap om makt og oppgavefordeling, utfordringer og hindringer er tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.
 • Har kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid med barn, unge og familier som lever med komplekse utfordringer.
 • Har kunnskap om forholdet mellom yrkesetikk, sentrale dilemma og utfordringer i ledelse, endringsprosesser og faglig arbeid med komplekse barnevernsfaglige prosesser.
 • Har kunnskap om forekomst og risiko for vold og trusler i barnevernfaglig arbeid.
 • Har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet i barnevernsarbeid.
 • Har kunnskap om arbeidsmiljø, og risiko og beskyttelsesfaktorer i profesjonsutøvelsen.
 • Har kunnskap om fare og konsekvenser av utbrenthet og omsorgstretthet i barnevernfaglige organisasjoner og arbeid.
 • Har kunnskap om barnevernsfeltets historie med vekt på utvikling, innovasjon og ulike kunnskapsformer.
 • Har kunnskap om grunnleggende filosofiske problemstillinger som drøftes innen etikk, kunnskapsteori og vitenskapsfilosofi, med vekt på yrkesetikk og kunnskapsformer.

Ferdigheter:

 • Kan reflektere over maktforholdet mellom organisasjoner i det barnevernfaglige feltet og barn, unge og deres familier. 
 • Kan reflektere over makten som ligger til rollen som barnevernspedagog.
 • Kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foreldre som lever i utsatte livssituasjoner.
 • Kan innhente og anvende kunnskap fra barn, unge og/eller foreldre i arbeidet med tiltak og evaluering av tiltak i barnevernfaglig arbeid.
 • Kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig samarbeid.
 • Kan anvende kunnskap om ledelse, endringer og innovasjon til å analysere og reflektere kritisk over egen og arbeidsplassens praksis.
 • Kan utrede og analysere erfaringer med barnevernfaglig arbeid selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Kan anvende erfaringer fra praksis kombinert med emnets faglige kunnskap til å reflektere over ulike former for veiledning og tilnærminger til veiledning for mestring i yrkesrollen.
 • Kan orientere seg i forhold til arbeidstakers rettigheter og virkemidler for mestring av emosjonelt arbeid, risikofaktorer og belastninger i yrkesrollen.
 • Kan metoder for forebygging av utbrenthet og omsorgstretthet i organisasjoner.
 • Kan beherske og reflektere selvstendig rundt grunnleggende problemstillinger som drøftes innen vitenskapsfilosofi, etikk og kunnskapsteori med vekt på yrkesetikk og kunnskapsformer.

Generell kompetanse

 • har innsikt i og kan håndtere etiske og emosjonelle problemstillinger innen fagområdet og egen tjenesteutøvelse.
 • Kan forholde seg kritisk til vitenskapelig kunnskapsproduksjon inne barnevernsfeltet.
 • Er allment orientert inne etikk og vitenskapsteori med hensyn til barnevernfaglige problemstillinger.
 • kan reflektere over hvordan arbeidsmiljø og ledelse har betydning for arbeidet med barn, unge og familier i utsatte situasjoner.
 • Kan reflektere, dokumentere og formidler eget arbeid og samarbeid skriftlig og muntlig, og sammen med andre.

Forkunnskapskrav

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge, BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett, BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge, BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten

Anbefalte forkunnskaper

BBA301 Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge, BBAP20 Praksis

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Mappeeksamen bestående av 4 oppgaver. 2 praktiske ferdighetsoppgaver og 2 skriftlige oppgaver. Oppgavene presenteres og diskuteres i seminarene før mappen leveres inn. Kriterier og format for de ulike eksamensdelene angis nærmere av emneansvarlig på Canvas.Studenter som ikke består ordinær eksamen, kan ved ny eksamen (konte) levere en bearbeidet versjon av mappen. Studenter som ikke har bestått eksamen senest ved ny og utsatt eksamen, må ta eksamen i emnet med etterfølgende kull og følge det undervisnings- og eksamenopplegget som gjelder for dette kullet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav

Denne obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning vil bli trukket fra eksamen.

Nærværskrav: Minimum 75% nærvær under seminarene. Dersom nærværskrav ikke innfris, mister studenten rett til å delta på eksamen, uansett begrunnelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Andreas Håheim

Studieprogramleder:

Joakim Jiri Haaland

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, presentasjoner, egenstudier og arbeid med mappen

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto