Hopp til hovedinnhold

Barns utvikling, lek og læring BBD102

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger på faget pedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBD102

Vekting (SP)

15

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for barnehagelærerutdanning

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytter:  

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om kommunikasjon og samspillsteorier og om læringsmiljøets betydning for barns danning, medvirkning og læring i et mangfoldig og digitalisert samfunn
 • har kunnskap om etisk omsorg og barnehagelærerens yrkesetiske forpliktelser
 • har kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et mangfoldig og digitalt samfunn, samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter
 • har kunnskap om barns rettigheter og hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt og lærende barnehagemiljø, samt om hvordan man kan observere og støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • har kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personalet og om ledelse av barn og medarbeidere
 • har kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn

Ferdigheter 

Studenten

 • kan bruke kunnskap om ulike medier, kommunikasjon og samspill til å lede og legge til rette for barns lek, undring og læring
 • kan observere, vurdere og legge til rette for meningsfulle og lekpregede samspillsituasjoner knyttet til barnehagens fagområder
 • kan observere, analysere og reflektere over grunnleggende spørsmål som gjelder sosialt og kulturelt mangfold og bruke dette som en ressurs i pedagogisk arbeid med barn
 • kan vise selvstendighet i å lede samarbeidsprosesser i møte med barn, personale og foresatte
 • kan planlegge, grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forsking
 • kan tilrettelegge for et inkluderende og likestilt leke- og læringsmiljø

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan være i konstruktiv dialog med barnas hjem og anvende digitale verktøy som kommunikasjonsmiddel når det er hensiktsmessig
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder, sosial, kulturell, religiøs eller livssynsbasert tilhørighet
 • kan vise etisk og faglig innsikt gjennom refleksjon om barns integritet basert på forståelse av demokrati, likeverd og likestilling
 • kan bidra til å utvikle barns trivsel og livsmestring og forbygge krenkelser og mobbing
Innhold
I dette kunnskapsområdet inngår arbeidet med kommunikasjon og samspillsteorier i tilknytning til barns danning, medvirkning og læring, der også læringsmiljøets betydning blir drøftet. Barnehagelærerens etiske omsorg og yrkesetiske forpliktelser vil stå sentralt. Barnehagens særskilte verdigrunnlag i et mangfoldig og teknologisk samfunn, samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter inngår også som tema. Dette berører grunnleggende kunnskap om barns rettigheter i et inkluderende, likestilt og lærende barnehagemiljø. Samarbeid mellom foresatte og personalet inngår som tema, samt kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt (konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuell framlegging av faglig tekst, Obligatorisk undervisning 80%

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: Individuelt framlegg av faglig tekst: 1000 ord (+/- 10 %) samt kommentere medstudenters fremlegg.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kristin Fugelsnes
Studieprogramleder: Anne Kristine Solberg Runestad
Praksiskoordinator: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Praksiskoordinator: Birte Berg
Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte ulike arbeidsformer som forelesninger, flerfaglige prosjekt, veiledning knyttet til fagtekster og læringsoppgaver, diskusjoner i gruppe og plenum, summegrupper, casediskusjoner, muntlige framlegg med mer.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
() 20
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto