Hopp til hovedinnhold

Natur, helse og bevegelse BBD110

I kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse (NHB) skal studentene tilegne seg kunnskap om naturen, helsefremming, bærekraftig utvikling og om betydningen av at barn er i bevegelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBD110

Vekting (SP)

20

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for barnehagelærerutdanning

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:  

Kunnskap 

Studenten har kunnskap om

 • hvordan barn gjennom kropp og sanser lærer om verden og seg selv
 • hvordan barn lærer i samspill med miljøet, og hvordan barnehagelæreren kan støtte opp om barns egeninitierte leke- og læringsprosesser
 • samspill i naturen, fysiske fenomen, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
 • kroppslig lek, motorisk og fysisk utvikling hos barn
 • kosthold og helsefremming

Ferdigheter 

Studenten kan

 • utforske naturen og eksperimentere sammen med barn om fysiske fenomen
 • skape og anvende varierte bevegelsesmiljø inne, ute og i naturen sammen med barn, samt legge til rette for barns risikomestring
 • vurdere og bruke hensiktsmessige materialer, råvarer, teknikker og redskaper i praktisk arbeid med barn, og kunne nyttiggjøre seg lokale steder og ressurser
 • reflektere over likeverd og ulike kulturelle perspektiver i arbeidet med natur, helse og bevegelse
 • vurdere, planlegge og gjennomføre barnehagedagen slik at barnas behov for fysisk aktivitet, hvile, måltid og god hygiene ivaretas
 • observere og vurdere barns bevegelseskompetanse
 • anvende ulike ressurser, som relevant hverdags- og digital teknologi, digitale verktøy, bøker, relevante forskningsartikler og andre media, for å tilegne seg utvidet kunnskap og inspirasjon innen temaene natur, helse og bevegelse

Generell kompetanse 

Studenten kan

 • lede, samt være medvirkende og inspirerende sammen med barn i deres bevegelseslek og naturopplevelser
 • orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforskning og bevegelse sammen med barn
 • analysere og kritisk reflektere over verdier knyttet til bærekraftig utvikling, barnehagens rutiner, kosthold og bevegelsesaktiviteter som sentrale for livsmestring og helse
 • tilrettelegge et helsefremmende og godt bevegelsesmiljø inne og ute for barn i ulike aldre og med ulike forutsetninger
 • samarbeide og være i dialog med barns hjem og ulike instanser, om temaer knyttet til kunnskapsområdet
 • ivareta egen helse i arbeidet i barnehagen
 • utarbeide rutiner for trygghet i barnehagen og utføre førstehjelp
Innhold

Sentralt i kunnskapsområdet er allsidige lekaktiviteter som skaper mestring og bevegelsesglede, undring og forståelse for naturens egenart og samspillet i naturen. Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse bygger på fagene fysisk fostring, naturfag og pedagogikk, og omfatter følgende emner:

 • Barns utvikling og helse (motorisk og fysisk utvikling, matkultur og ernæring, hygiene og sykdomslære, førstehjelp og hjerte-lungeredning)
 • Barns utforskning innen teknologi, bio-, kjemi-, fysikk- og geoemner.
 • Barns bevegelseslek i ulike omgivelser (inne og ute, i terreng, på snø og is, i vann)
 • Barns oppvekstmiljø og bærekraftig utvikling (naturen som aktivitets- og læringsarena, barns aktivitetsvaner, tradisjon, kulturelt mangfold og tilhørighet)

I alle emner inngår fagdidaktikk knyttet til tema som barnehagelærerrollen, mangfold i barnegruppen, barns nysgjerrighet og behov for utfordring, mestring og medvirkning.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Individuelle, skriftlige eksamener

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Del 1 - Skriftlig eksamen naturfag/fys.fos 1/2 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt
Del 2 - Skriftlig eksamen naturfag/fys.fos 1/2 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Begge vurderingsdeler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt (konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuelle oppgaver, Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Individuell skriftlig oppgave

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: Individuelle oppgaver: 3 artsprøver med 10-20 kortsvarsoppgaver.

Arbeidskrav: Individuell skriftlig oppgave: Analyse av praktisk aktivitet (800 ord +/- 10%).

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ingunn Berrefjord Ugelstad
Emneansvarlig: Kristin Grøsvik
Praksiskoordinator: Lena Forus
Emneansvarlig: Synnøve Eikeland
Studieprogramleder: Anne Kristine Solberg Runestad
Studiekoordinator: Karin Berner
Praksiskoordinator: Birte Berg
Arbeidsformer

Undervisningen blir organisert som forelesninger, praktiske aktiviteter, seminar, studentpresentasjoner, veiledning, gruppearbeid, ekskursjoner og oppgaveskriving.

Undervisningen vil bli relatert til barnehagehverdagen og didaktiske drøftinger knyttet til erfaringer. En del av ekskursjonene vil bli lagt utenfor universitetsområdet. Studentene må påregne mindre økonomiske kostnader i forbindelse med enkelte av disse.

Dagskurs i skilek inngår som en del av den obligatoriske undervisningen. Studentene må selv skaffe skiutstyr (turski/langrennsski) til denne dagen. Det blir satt opp gratis buss.

Undervisningen i kunnskapsområdet er i stor grad av praktisk karakter. Studentenes kompetanse utvikles ved deltagelse og utprøving sammen med andre.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto