Hopp til hovedinnhold

Aktiv i naturen fordypning BBD340

Aktiv i naturen er en tverrfaglig fordypning bestående av fagene naturfag, fysisk fostring og norsk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBD340

Versjon

1

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:  

Kunnskaper 

Studenten har kunnskap om

 • utviklingsarbeid i barnehagen knyttet til bruk av naturen og nærmiljøet
 • tilrettelegging og ledelse av allsidige tverrfaglige aktiviteter i naturen
 • hvordan man kan fremme barns nysgjerrighet, utforskning og naturglede, og skape forståelse for naturens mangfold og egenart
 • bærekraftig utvikling, naturens egenverdi og nytteverdi, og tilhørighet til naturen
 • hvordan barns fantasi og forestillingsevne kan være til inspirasjon og motivasjon for naturfaglig utforskning, kroppslig lek, og bruk av språk i natur og nærmiljø
 • hvordan man kan bidra til å skape gode relasjoner mellom barna og steder i naturen gjennom lek og fysisk utfoldelse
 • hvordan barn på ulike måter kan formidle sine erfaringer og forestillinger i forbindelse med naturopplevelser

Ferdigheter 

Studenten kan

 • ta i bruk naturen og nærmiljøet som læringsarena på mange og varierte måter
 • legge til rette for at alle barn skal kunne oppdage og erfare muligheter for naturfaglig, kroppslig og språklig utforskning gjennom lek og skapende aktivitet i naturen gjennom hele året
 • ta i bruk nærmiljøets muligheter for at barn gjennom opplevelser og førstehåndserfaringer skal få forståelse for økologisk samspill og hvordan de kan påvirke dette samspillet
 • legge til rette for at barn kan delta i utviklende samtaler med utgangspunkt i erfaringer knyttet til steder som er viktige for dem
 • anvende ulike relevante ressurser og verktøy, analoge og digitale

Generell kompetanse 

Studenten kan

 • anvende aktuelle og relevante nasjonale og internasjonale dokumenter og forskning relatert til tema i fordypningen, og reflektere over praktiske implikasjoner av dette
 • velge ut og gjøre pedagogisk bruk av ulike ressurser og verktøy, analoge og digitale, som er relevante for arbeid med naturfag, språk og fysisk utfoldelse ute
Innhold
Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i bruk av naturen og nærmiljøet som aktivitets- og læringsarena for barn. Naturen rommer uendelige muligheter for lek og aktivitet, gode samtaler, fantasi- og kunnskapsutvikling, samt utvikling av holdninger og etiske verdier. Fordypningen har et praktisk og metodisk fokus hvor studentene utfordres til å være kreative og utforskende. Erfaring med og kunnskap om utviklingsarbeid i barnehagen knyttet til bruk av naturen som læringsarena, vil være en sentral del av studiet.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Gjennomført og bestått NHB eksamen eller tilsvarende emne (fra 1. år). og gjennomført og bestått STM eksamen eller tilsvarende emne (fra 2. år).
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Mappe, Seminar med individuell presentasjon knyttet til praksis, Obligatorisk tilstedeværelse 80%

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: Mappe: 3 korte skriftlige oppgaver (200-300 ord) knyttet til praktiske aktiviteter.

Arbeidskrav: Seminar med individuell presentasjon knyttet til praksis: 10-15 min. muntlig presentasjon.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kristin Grøsvik
Faglærer: Ellen Tveit
Praksiskoordinator: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Praksiskoordinator: Birte Berg
Arbeidsformer

Undervisningen vil veksle mellom teoriundervisning og praktiske aktiviteter i naturen. Arbeidsformer som forelesninger, seminar, studentframlegg, praktiske aktiviteter og ekskursjoner vil bli benyttet. Det legges vekt på selvstendige og studentaktive arbeidsformer. Studentene skal arbeide både individuelt og i grupper.

Fordypningen vil ha fokus på praksis i utemiljø der studentene må anvende teoretisk kunnskap fra de ulike fagene. Det vil bli lagt vekt på bruk av varierte naturområder. Studentene må derfor påregne mindre økonomiske kostnader i form av reiseutgifter i forbindelse med enkelte ekskursjoner.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis samt praksisplan. Praksis vil ha tilknytning til arbeidskrav.

Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto