Hopp til hovedinnhold

Praksis 3. trinn 35 dager BBDPR3

Praksis tredje studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) og Språk, tekst og matematikk (STM)

Fokus i praksis 3. studieår:

 • Ledelse av barn og barnehage

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBDPR3

Vekting (SP)
Antall semestre

2

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for barnehagelærerutdanning

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger.
 • kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
 • kunnskap om makt, medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehage
 • kunnskap om språklig mangfold i samfunnet og ulike former for flerspråklig utvikling hos barn
 • kunnskap om verdien leken og barns språklige miljø har for barns tilegning av både språk og matematikk

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • kan vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid
 • har ferdigheter til selvstendig og i samarbeid med andre å planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid
 • kan artikulere, formidle og videreutvikle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn
 • bruke kunnskap om kommunikasjon og samspill til å lede og legge til rette for barns lek, undring og læring
 • inspirere og støtte barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangre, matematiske og språklige problem, symbol og sammenhenger

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis
 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • reflektere over eigen kommunikasjon og samspill med barn ut fra et yrkesetisk perspektiv
 • stiller seg analytisk og kritisk vurderende til egen didaktisk praksis
Innhold

Praksisstudiet skal bidra til at studentens ferdigheter til å kunne planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre. Videre skal studenten gjennom praksisstudiet utvikle sin evne til å reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk. Studenten skal kunne lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis. De skal utvikle en relasjonell forståelse og kompetanse og mestre kommunikasjon med barn, foresatte og personale.

Praksisstudiet skal bidra til at studenten utvikler kunnskap om ulike kommunikasjons - og samspillsmønster og hvilken betydning disse mønstrene kan ha for barns mulighet til medvirkning og læring. Gjennom praksisstudiet skal studenten få oppleve sammenhengen mellom teoretisk kunnskap om hvilken verdi leken og barns språklige miljø har for barns tilegnelse av både språk og matematikk, og pedagogisk arbeid i praksis.

Praksisstudiet skal ruste studenten til å støtte barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangere, matematiske og språklige problem, symbol og sammenhenger. Gjennom praksisstudiet skal også studenten utvikle sine evner til å reflektere over egen kommunikasjon og samspill med barn ut fra et yrkesetisk perspektiv.

Forkunnskapkrav
Bestått praksis fra forrige studieår.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 35 dager, 15 dager høst, 20 dager vår 1/1 Bestått - Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Inger Marie Øglænd
Praksiskoordinator: Bjørg Danielsen Jølbo
Emneansvarlig: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer
Praksis i barnehagen. Det skal gjennomføres praksisoppgave og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.
Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto