Hopp til hovedinnhold

Praksis 2. trinn 35 dager BBLPR2

Praksis andre studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Språk, tekst og matematikk (STM) og Kunst, kultur og kreativitet (KKK).

Fokus i praksis 2. studieår:

 • Ledelse av barn og medarbeidere

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBLPR2

Vekting (SP)
Antall semestre

2

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for barnehagelærerutdanning

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskap

(kommentatorkompetanse)

Kandidaten har:

 • har kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personale, og mellom barnehage og skole, og om ledelse av barn og medarbeidere
 • har kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et mangfoldig og digitalt samfunn, samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter
 • har kunnskap om etisk omsorg og barnehagelærerens yrkesetiske forpliktelser
 • kunnskap om språklig mangfold i samfunnet og ulike former for flerspråklig utvikling hos barn
 • kunnskap om verdien leken og barns språklige miljø har for barns tilegning av både språk og matematikk
 • kunnskap om hvordan motivasjon og identitet kan knyttes til estetiske fag
 • kunnskap om ledelse og didaktikk i estetisk arbeid

Ferdigheter

(aktørkompetanse)

Kandidaten kan:

 • kan vise selvstendighet i å lede samarbeidsprosesser i møte med barn, personale og foresatte
 • kan planlegge, grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forsking
 • kan tilrettelegge for et inkluderende og likestilt leke- og læringsmiljø
 • bruke kunnskap om kommunikasjon og samspill til å lede og legge til rette for barns lek, undring og læring
 • inspirere og støtte barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangre, matematiske og språklige problem, symbol og sammenhenger
 • legge til rette for estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan være i konstruktiv dialog med barnas hjem og anvende digitale verktøy som kommunikasjonsmiddel når det er hensiktsmessig
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder, sosial, kulturell, religiøs eller livssynsbasert tilhørighet
 • ta ansvar for barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk
 • reflektere over eigen kommunikasjon og samspill med barn ut fra et yrkesetisk perspektiv
 • stiller seg analytisk og kritisk vurderende til egen didaktisk praksis

Innhold

Praksisstudiet skal bidra til kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personale. Gjennom praksis skal studenten tilegne seg kunnskap om kommunikasjon og samspillsteorier, og læringsmiljøets betydning for barns danning, medvirkning og læring. 

Grunnleggende kunnskap om etiske modeller, etikkens grunnlag i fellesverdier og veiledning i moralske valg er også sentralt i praksisstudiet, og studenten skal kunne reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter, samt handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse.

Praksisstudiet skal bidra til at studenten utvikler kunnskap om ulike kommunikasjons - og samspillsmønster og hvilken betydning disse mønstrene kan ha for barns mulighet til medvirkning og læring. Gjennom praksisstudiet skal studenten få oppleve sammenhengen mellom teoretisk kunnskap om hvilken verdi leken og barns språklige miljø har for barns tilegnelse av både språk og matematikk, og pedagogisk arbeid i praksis.

Praksisstudiet skal ruste studenten til å støtte barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangere, matematiske og språklige problem, symbol og sammenhenger. Gjennom praksisstudiet skal også studenten utvikle sine evner til å reflektere over egen kommunikasjon og samspill med barn ut fra et yrkesetisk perspektiv.

Forkunnskapkrav
Bestått praksis fra forrige studieår.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 35 dager, 20 dager høst, 15 dager vår 1/1 Bestått - Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt underkunnskapsområdene.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Inger Marie Øglænd
Emneansvarlig: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Praksiskoordinator: Birte Berg
Arbeidsformer
Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.
Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto