Hopp til hovedinnhold

Praksis 2. trinn 35 dager (BBLPR2)

Praksis andre studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Språk, tekst og matematikk (STM) og Kunst, kultur og kreativitet (KKK).

Fokus i praksis 2. studieår:

 • Ledelse av barn og medarbeidere

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBLPR2

Versjon

2

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Studenten skal i løpet av andre studieår gjøre seg erfaringer med samarbeid med både foresatte, personalet og samarbeidspartnere, samt øve seg på å lede medarbeidere i barnehagen. Dette innebærer blant annet å utvikle veiledningskompetanse, og å reflektere over veiledningens plass i barnehagen, Studentene skal også tilegne seg en større forståelse for barnehagen som lærings- og danningsarena, og barnehagelærerens rolle og ansvar for å gi bana varierte erfaringer.  Gjennom praksisstudiet skal også studenten utvikle sine evner til å reflektere over egen kommunikasjon og samspill med barn ut fra et yrkesetisk perspektiv.
Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskap

Studenten har kunnskap:

 • om veiledning av barn og medarbeidere 
 • refleksjon og kritisk analyse i forbindelse med ledelse og pedagogisk arbeid med barn 
 • kommunikasjon, samspillsteorier og samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og medarbeidere 
 • betydningen av barnehagens fysiske og psykososiale miljø for barns utvikling, lek og læring  
 • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, om mangfold, inkludering og barns  rettigheter 
 • om barns og barnehagens digitale hverdagspraksiser  
 • om barnehagens oppdrag og rolle for å fremme bevissthet omkring bærekraft 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • lede og veilede medarbeidere i pedagogisk arbeid med enkeltbarn og barnegrupper  
 • lede samarbeidsprosesser i møte med barn, medarbeidere og foresatte
 • legge til rette for et inkluderende fysisk og psykososialt miljø som ivaretar barns rett til medvirkning  
 • bruke kunnskap om kommunikasjon og samspill til å lede og legge til rette for barns utforsking, lek og læring  

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • kan være i konstruktiv dialog med barnas hjem og anvende digitale verktøy som kommunikasjonsmiddel når det er hensiktsmessig
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder, sosial, kulturell, religiøs eller livssynsbasert tilhørighet
 • kan ta ansvar for barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk
 • kan vise relasjonskompetanse og kunne reflektere kritisk over egen rolle, som fagperson og leder, i kommunikasjon og samarbeid med foresatte og kollegaer
Forkunnskapskrav
BBLPR1 Praksis 1. trinn 35 dager
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 35 dager, 20 dager høst, 15 dager vår 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse. Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt underkunnskapsområdene.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer
Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.
Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer av emner etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto