Hopp til hovedinnhold

Formidling III BDA760

I dette emnet får studenten mulighet til å utvikle sin egen utøverkunnskap gjennom å og å arbeide med 2-3 bestillingsverk av relevante koreografer. Emnet er organisert som daglig undervisning med koreografiske prøver og i et omfang som kan sammenlignes med den hverdagen som studenten møter etter endt utdanning. Eget arbeid med solo er studentens sin siste oppgave i dette emnet, her vektlegges selvstendighet og refleksjon. Emnet legger til rette for møtet mellom studenten som utøver og koreografen hvor improvisasjonskunnskap og selvstendighet er sentralt. Studenten får mulighet til å reflektere over sin egen utøverkunnskap og å ta i bruk redskaper fra andre emner. Refleksjon over egen rolle som utøver i dialog med andre medskapende, koreograf og publikum skal tillegges stor vekt i emnet. Emnet skal forberede studenten på hvordan det er å arbeide som en utøvende danser i en profesjonell sammenheng og emnene i de forskjellige årene har en naturlig progresjon. Erfaringene i dette emnet blir tatt med videre inn i emnet Innføring i Artistic Research og andre kunstformer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA760

Versjon

2

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • ha god forståelse for utøverrollen i prosessen med å skape nye koreografiske arbeider.
  • arbeide selvstendig innenfor et utvalg av improvisasjonmetoder i tilknytning til prosessen.
  • vise en meget god forståelse for sin egen utøverkunnskap i samarbeid med koreograf og andre dansere.
  • vise meget god forståelse mht improvisasjonskunnskap både kroppslig, skriftlig og muntlig.

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • bruke et utvalg improvisasjonsmetoder i utviklingen av et kroppslig og kunstnerisk uttrykk som inngår i den koreografiske prosessen og reflektere over sine valg.
  • analysere og drøfte sin egen rolle som utøver i prosess og produkt av ny koreografi, muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten kunne

  • anvende improvisasjonsmetoder som har relevans for en utøvende danser i dag i utviklingen av sceniske verk.
  • anvende mange forskjellige tilnærmingsmåter i egen kroppslig utforskning inn i en koreografisk prosess.
  • forstå danserens komplekse rolle i et koreografisk verk som har relevans i dag.
Innhold

Emnet inneholder arbeid med 2-3 nye europeiske koreografiske verk tilhørende samtidsdansen, total lengde 45 minutter. I tillegg skal et selvstendig soloarbeid inngå i dette emnet. Oppgaven varierer fra år til år. Forestilling/framvisning av koreografiene gjøres enten i en lukket studiovisning eller på åpen scene.

En muntlig refleksjonsoppgave er tilknyttet prosessen med koreografene, her skal studentene reflektere over deres egen utøverkunnskap innenfor en sammenlignende modell.

Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
BDA720 Dans II
BDA720 Dans II
BDA755 Repertoar og formidling II
Et av følgende alternativer: 
  • Formidling II BDA 755
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Vurderingen er bestått/ikke bestått og baserer seg på en samlet vurdering av koreografiske arbeider og solo i uterom, samt en muntlig refleksjonssamtale i tilknytning til  fremføring av soloarbeid. De koreografiske arbeidene teller 60% og solo og refleksjonssamtale teller 40 %. I tilknytning til soloarbeid i uterom skal studenten fremvise en dokumentasjon av hele prosessen.Kunstnerisk logg og oppmøte må være godkjent for å få godkjent sluttvurdering. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk fremmøte i henhold til UKs fraværsreglement.
Fagperson(er)
Faglærer: Hagit Yakira
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Emnets arbeidsformer er hovedsakelig studioarbeid, ledet av koreografer. Samtaler og eget arbeid inngår også i tilknytning til koreografisk arbeid. Eget arbeid med en solo i uterom er sentralt i emnet. Studenten skal i tillegg inngå i refleksjonspraksiser tilknyttet koreografisk arbeid.
Åpent for
Dans - bachelorstudium
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto