Hopp til hovedinnhold

Funksjonell anatomi/bevegelsesanalyse BDA820

Emnet inneholder studier av bevegelsesapparatets anatomi og bevegelsvitenskap, samt innføring i metodikk for analyse av dansebevegelser. Det inneholder også innføring i generell treningslære og arbeid med grunntrening innen kondisjon, bevegelighet, styrke og teknikk.

Emnet avsluttes med et større prosjektarbeid hvor studentene skal vise at de kan anvende kunnskaper fra funksjonell anatomi, bevegelsesvitenskap og treningslære i ulike analyser av dansebevegelser. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA820

Versjon

2

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Etter gjennomført emnet skal studenten:

Kunnskap

 • Ha inngående kunnskap og forståelse for bevegelsesapparatets anatomiske oppbygning og dynamiske funksjon.
 • Ha forståelse for biomekaniske prinsipper og bevegelses vitenskap.
 • Ha kunnskaper om funksjonellanatomi, bevegelsesvitenskap og metodikk i analyse av bevegelser og dansesekvenser.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om sentrale prinsipper innen trening og restitusjon.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om sentrale prinsipper i grunntrening innen kondisjon, styrke og bevegelighet.

Ferdigheter

 • Kunne analysere bevegelser utfra grunnleggende kunnskap innen funksjonell anatomi.
 • Kunne anvende grunnleggende biomekaniske prinsipper i bevegelsesanalyse.
 • Kunne anvende kunnskaper innen bevegelsesvitenskap og funksjonell anatomi i målrettede bevegelsesanalyser av dansesekvenser.
 • Kunne gjennomføre grunntrening etter innen kondisjon, styrke, bevegelighet og teknikk etter treningslærens grunnleggende prinsipper for trening og restitusjon.
 • Kunne utvikle og gjennomføre egen grunntrening som ivaretar grunnleggende prinsipper innen trening og restitusjon for å løfte sitt danse tekniske nivå, unngå skader og nå sine mål som dansekunstner.

Generell kompetanse:

 •  Ha inngående kunnskap om muskel - og skjelettsystemets oppbygging og funksjon med vekt på funksjonell bevegelses og muskelanalyse.
 • Kunne anvende kunnskapen innen funksjonell danseanatomi og bevegelsvitenskap i metodisk analyse av bevegelser og dansesekvenser.
 • Kunne gjøre rede for sentrale prinsipper i grunntrening innen kondisjon, styrke og bevegelighet.
 • Kunne planlegge, gjennomføre og evaluerer egen grunntrening innen kondisjon, styrke og bevegelighet, opp mot egne mål som dansekunstnere.
Innhold

Anatomi.

Bevegelsesvitenskap

Bevegelsesanalyse 

Treningslære og grunntrening

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bestått - Ikke bestått

3 dagers hjemmeeksamen med karakterFor å kunne gå opp til sluttvurdering må studenten ha levert og fått godkjent en skriftlig øvingsoppgave over oppgitt emne.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det er forpliktende obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Berit Aarrestad
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer

Ukentlig gruppeundervisning.

Lærerstyrt klasseundervisning, diskusjoner, kollokvier.

Veiledning

Prosjektoppgave.

Åpent for
Dans - bachelorstudium
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto