Hopp til hovedinnhold

Organisasjon og ledelse i barnehagen (BFD301)

Organisasjon og ledelse i barnehagen er en fordypning knyttet til faget pedagogikk


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BFD301

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
I emnet vektlegges barnehagelæreren sitt ledelsesansvar i arbeidet med andre voksne. Sentralt er kunnskapen om ledelse som et relasjonelt forhold, barnehagen som en lærende organisasjon, læringskulturer og ledelse av utviklings- og endringsprosesser, samt likestilling og danning. Gjennom fordypningen skal studentene tilegne seg innsikt i aktuelle lover og sentrale styringsdokument. I undervisningen inngår følgende temaer:
 • Ledelsesteori
 • Barnehagelæreryrket som profesjon
 • Lederroller i barnehagen
 • Ledelse, likestilling og kjønn
 • Ledelse av endringsprosesser
 • Egenutvikling som leder
Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:  

Kunnskap

 • Barnehagelærerrollen i barnehagen
 • Et samfunnsvitenskapelig begrepsapparat
 • Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon
 • Forskning og teori om organisasjonsutvikling og ledelse i barnehagen
 • Profesjonell identitetsutvikling
 • Organisasjonskultur og ledelse av endringsprosesser i barnehagen
 • Likestilling, kjønn og ledelse
 • Lover og sentrale styringsdokument

Ferdigheter

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere endrings- og utviklingsprosesser
 • Forholde seg til sentrale samarbeidspartnere
 • Gi faglige begrunnelser for egne pedagogiske prioriteringer
 • Skape engasjement og dele kunnskap om hvordan barnehagen kan innfri sitt samfunnsmandat
 •  Tenke bærekraft i møte med et samfunn i endring

Generell kompetanse

 • Sette i gang og lede refleksjon- og læringsprosesser i egen personalgruppe
 • Analysere og vurdere forutsetninger for og dilemmaer i utvikling- og endringsarbeid i barnehagen
 • Bygge sin lederrolle på kunnskap om barnehagen som organisasjon og ledelse i et relasjonelt perspektiv
 • Vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdigrunnlaget i sentrale styringsdokument
 • Forholde seg til relevante digitale verktøy som kommunikasjonskanaler
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Semesteroppgave og skriftlig prøve

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 2/5 Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 3/5 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Deleksamen 1: Semesteroppgave, individuell eller i gruppe: 2000 ord (+/-10%) dersom studenten skriver en individuell oppgave, og 3000 ord (+/-10%) dersom oppgaven gjennomføres i gruppe på 2 eller 3 studenter.(Max 3 studenter). Teller 40% av endelig karakterDeleksamen 2: Skriftlig skoleeksamen (4 timer).Teller 60% av endelig karakterBegge vurderingsdelene må være bestått for å få endelig karakter i emnet.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Semesteroppgave: Fremlegg, opponering og veiledning, Artikkelseminar, Refleksjonsnotat

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav 1: Refleksjonsnotat. Omfang 500 ord (+/-10%).

Arbeidskrav 2: Artikkelseminar. Fremlegg i grupper. Omfang: Inntil 45 min.

Arbeidskrav 3: Fremlegg, opponering og veiledning knyttet til semesteroppgaven. Omfang: Inntil 1 time.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Karin Hole
Emneansvarlig: Kari Rosnes Hansen
Praksiskoordinator: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Praksiskoordinator: Birte Berg
Arbeidsformer

Ordinær undervisning, gruppearbeid, bruk av filmer som illustrerer pensumlitteraturens innhold, artikkelseminar hvor studentene legger frem pensumlitteratur, fremlegg av semesteroppgave, opponering, veiledning, eksterne forelesere og bruk av case hvor studentene oppfordres til samarbeid i kollokviegrupper.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Organisasjon og ledelse i barnehagen (BBL301_1) 30
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer av emnet etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto