Film: historie, teori og analyse (BFJ220)

Emnet er et innføringskurs i filmens historie, filmanalyse og filmteori/-estetikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BFJ220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i filmhistorie (med fokus på spillefilmen) og filmanalyse. I tillegg tar emnet for seg grunnleggende problemstillinger innenfor klassisk filmteori og -estetikk. Sentrale stilarter og filmbevegelser som for eksempel den klassiske Hollywood-filmen, tysk ekspresjonisme, den sovjetiske montasjefilmen, italiensk neorealisme og den franske nybølgen blir gjennomgått på kurset. Emnet fokuserer på hvordan forskjellige historiske perioder har påvirket utviklingen av spillefilmen. Estetiske, teknologiske, industrielle og samfunnsmessige faktorer utgjør noen av de viktigste innfallsvinklene.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal kunne

  • gjøre rede for en rekke filmretninger og filmhistoriske epoker
  • gjøre rede for noen hovedlinjer i klassisk filmteori/-estetikk

Ferdigheter

Studenten skal kunne

  • analysere filmer med henblikk på narrativ form og filmatiske teknikker
  • forstå og betrakte nyere filmer i et filmhistorisk perspektiv

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

  • forholde seg til filmer som komplekse meningsbærende fenomener

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte på forelesinger

Det er obligatorisk oppmøte på forelesninger. Dersom en student ikke deltar på minst 9 av 12 forelesninger, må vedkommende skrive en hjemmeoppgave på 1000 ord +/- 10%. Oppgaven formuleres av lærer, og den må leveres inn senest 3 uker før eksamen. Besvarelsen må være godkjent for at kandidaten skal få sin eksamen vurdert.

BFJ220 har norsk som undervisningsspråk, men de kan gjerne levere på engelsk

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Cato Wittusen

Arbeidsformer

Undervisningsformen er forelesninger. Det vil være filmvisning i forbindelse med hver forelesning. Fullt læringsutbytte forutsetter at studenten deltar på disse visningene, samt tar aktivt del i undervisningen (leser pensumtekstene i forkant av forelesningene og deltar i diskusjonene).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Filmkunnskap (ØK0402_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto