Hopp til hovedinnhold

Audiovisuell fortelling 3 BFJ301

Dette emnet skal gi studentene fordypning i audiovisuell fortelling med vekt på alternative fortellerformer og nye måter å strukturere et materiale på. Et materiale som kan bestå av både tekst, bilde, lyd, musikk og interaktivitet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BFJ301

Vekting (SP)

10

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved avslutningen av emnet skal studenten ha kunnskap om ulike fortellermetoder og sjangre samt en evne til kritisk refleksjon rundt eget og andres arbeider. Studenten skal ha en forståelse av hvordan en kan bruke de ulike audiovisuelle virkemidlene på forskjellige måter og hva som er de ulike audiovisuelle uttrykkenes styrke og svakheter.

Ferdigheter

Studenten skal kunne anvende kunnskapen gjennom praktisk arbeid og utvikle håndverket innenfor fagene foto, lys, komposisjon, klipp, lyd og lyddesign. Studenten skal kunne løse fortellermessige utfordringer og kunne utvikle det kunstneriske uttrykket.

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap om, og forståelse av, audiovisuell fortelling som fag. Studenten skal også ha et reflektert forhold til filmhistorie, analyse og teori. I tillegg skal studenten lære seg å jobbe i team og forholde seg profesjonelt til sin fagfunksjon.

Innhold
Faget har to hoveddeler. En del der en fordyper seg multimedial fortelling og en del der en fordyper seg i dokumentarfilmen. Faget vil være strukturert rundt flere større oppgaver som inngår i en mappeevaluering. Det vil bli gitt en teoretisk innføring i alternative fortellermodeller, interaktivitet og hierarkiske strukturer og kritikk av den klassiske aristoteliske fortellingen. Det vil også bli gitt opplæring i software som muliggjør en multimedial strukturering av materiale. Analyse og teoretisk refleksjon rundt eksempler og eget arbeid vil også vektlegges.
Forkunnskapkrav
BFJ101 Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1, BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BFJ201 Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2, BFJ202 Flerkameraproduksjon, BFJ203 Audiovisuell fortelling 2, BJO102 Praktisk journalistikk 1
Anbefalte forkunnskaper
BJO101 Introduksjon til journalistikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 A - F

Mappen skal inneholde fire innleverte oppgaver. Oppgavene skal leveres til gitte frister i løpet av semesteret, men vurderes samlet og gis en felles karakter etter at hele mappen er levert.Konteeksamen vil foregå på tilnærmet lik måte som ved gjennomføring av ordinær eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innlevering

Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får å få sensur på mappe eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne må kandidaten ha levert og fått godkjent alle obligatoriske innleveringsarbeider. I tillegg kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder deltakelse/oppmøte ved obligatorisk undervisning, seminarer og prosjekter. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Sigmund Trageton
Faglærer: Nadine Zoghbi
Faglærer: Sindre Skjøld
Arbeidsformer

Forelesninger og laboratoriearbeid. Seminarbasert undervisning.

Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante og at evalueringsform er mappe.

Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid utover vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Emneevaluering
Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Fjernsynsproduksjon 3 (BFJ310) 5
Multimediefortellinger (BJO310) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto