Redaksjonell organisering og produksjon (BJO103)

Dette emnet skal gi studentene innføring i hvordan ulike redaksjoner er organisert og hvordan journalistikken er strukturert og produsert. Den journalistiske arbeidsprosessen går fra idé til publisering på ulike plattformer. Emnet skal gi kunnskap om de ulike journalistiske rollene og funksjonene innenfor en redaksjon i tillegg til kompetanse i å arbeide i team. Emnet tar opp hvordan det norske mediesystemet er strukturert og hva eierskap, økonomi og teknologi betyr for nyhetsproduksjonen. Studentene får også innsikt i journalistikkens institusjonelle og profesjonelle dimensjoner, samt andre statlige institusjoner som er relevant for journalistikken.

Emnet relaterer seg til FNs bærekraftsmål 16, særlig målet om ansvarlige institusjoner (16.6), representative beslutningsprosesser (16.7) og tilgang til informasjon (16.10).

Emnet går parallelt med "BJO104 Praktisk journalistikk 2", og må ses i sammenheng med dette.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BJO103

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det blir undervist i redaksjonell organisering, journalistiske funksjoner, journalistikken som institusjon, det norske mediesystemet, medieøkonomi og teknologiens rolle. I tillegg skal studentene besøke lokale redaksjoner. I løpet av semesteret skal studentene også gjøre oppgaver som innebærer besøk til rådhus og tinghus.

Dette emne må bestås for at studenten skal kunne gå videre på emnene "BJO201 Undersøkende journalistikk" og "BJO202 Fortellende journalistikk".

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

 • Ha kunnskap om hvordan redaksjoner er organisert og om de ulike journalistiske funksjonene, oppgavene og prosessene i redaksjonelt arbeid.
 • Ha kunnskap om arbeidsprosessen fra idé til publisering.
 • Ha kunnskap om de strukturelle rammene for nyhetsproduksjon og hva det betyr for det journalistiske arbeidet.
 • Ha kunnskap om journalistikken som institusjon og profesjon, og journalistikkens samspill med andre statlige institusjoner.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne inneha ulike roller i en redaksjon.
 • Kunne reflektere over eget journalistisk arbeid og bruke faglige begrep for å vurdere og begrunne etiske valg.
 • Kunne gi og motta konstruktiv kritikk basert på faglitteratur.
 • Kunne anvende kunnskap om metoder og prosesser i journalistikken.
 • Kunne forklare de strukturelle og institusjonelle betingelsene for nyhetenes organisering og produksjon.
 • Kunne skrive akademiske oppgaver.
 • Kunne jobbe selvstendig og levere journalistiske produkt innen gitt tidsfrist.

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Utvikle egen kritisk sans.
 • Kunne reflektere over maktforvaltningen i samfunnet.
 • Forstå journalistrollen og mediesystemet som institusjon, og hvordan det påvirker nyhetsproduksjonen.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver

Dette emnet består av forelesninger, seminarer, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger. Obligatoriske arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I tillegg må studenten bestå sju av ti analyseoppgaver i løpet av semesteret.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne (eksamen) kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20 prosent fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn (jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3) må søkes om og dokumenteres i Digital Studentekspedisjon. Ikke-gyldig fravær kan ikke være mer enn 10 prosent. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Oluf Langhelle

Arbeidsformer

Forelesinger, prosjektarbeid, seminar, ekskursjon, praktiske øvelser, nyhetskvisser og innleveringsoppgaver som må ses i sammenheng med parallellemnet Praktisk journalistikk 2.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i radio, fjernsyn og på nett (BJO115_1) 10

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto