Global journalistikk (BJO315)

Verden blir mer kompleks, og journalister trenger kritiske og analytiske ferdigheter for å rapportere nyheter i et globalt perspektiv. Global journalistikk handler om endrede vilkår for praktisk nyhetsproduksjon og nye teknologiske, geopolitiske og økonomiske rammebetingelser for journalistikken. I dette emnet lærer du hvordan global journalistikk praktiseres, hva som kan påvirke journalistikken, og hvilke kritiske og teoretiske perspektiver som kreves for å rapportere verden i en global sammenheng.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BJO315

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Dette emne tar for seg journalistikk som handler om lokale, nasjonale og globale forhold, og samspillet dem imellom.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

  • Hvordan norske mediehus organiserer og produserer global journalistikk.
  • Andre mediekulturer og -systemer enn det norske.
  • Grunnleggende teorier innen global journalistikk.

Ferdigheter

Studenten skal:

  • Kunne tilegne seg fakta og kunnskap om andre samfunn enn det norske.
  • Kunne kritisk kildebehandling utenfor det norske mediesystemet.
  • Forstå hvordan nyhetsproduksjon på tvers av landegrenser fungerer.
  • Kunne tilegne seg kunnskap om presseetikk utenfor Norge.

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • Skjerpe egen kritisk sans.
  • Reflektere selvstendig rundt medienes makt i fremstillingen av andre kulturer.
  • Reflektere rundt journalistikkens kulturelle og samfunnsmessige kontekst.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1, BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon, BJO104 Praktisk journalistikk 2, BJO201 Undersøkende journalistikk, BJO202 Fortellende journalistikk, BJO203 Media and communication, BJOPRA Journalistisk praksis

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Seminaroppgave 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

Dette emnet består av forelesninger og seminarer. Obligatoriske arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne (eksamen) kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20 prosent fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn (jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3) må søkes om og dokumenteres i Digital Studentekspedisjon. Ikke-gyldig fravær kan ikke være mer enn 10 prosent. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Oluf Langhelle

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektutvikling, seminarer og obligatoriske innleveringsoppgaver. Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og seminarer er eksamensrelevante. Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid ut over vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto