Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsutvikling og forskningsdesign BPS320


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BPS320

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

  • ha kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske posisjoner, som kan relateres til et gitt (forsknings)prosjekt

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne skille, presisere og definere de enkelte faser i et forskningsprosjekt
  • kunne formulere et forskningsprosjekt og dets faser skriftlig

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne gi innspill på andres utkast til oppgaver som skal inngå i mappeevaluering, inkludert oppfølging etter at teksten er blitt redigert.
  • kunne motta kommentarer på egen tekst fra medstudenter, inkludert å vise i hvilken grad og på hvilken måte man nyttiggjør seg kommentaren.
Innhold
Emnet gir en grunnleggende innføring i forskningsprosesser og design av forskningsprosjekter. Studentene vil bli presentert for sammenhengen mellom vitenskapsteori og forskning. Videre vil emnet belyse et prosjekts ulike faser og disposisjon, inkludert teori, hypoteser, operasjonalisering, empiri, fremstillingslogikker.
Forkunnskapskrav
BPS110 Introduksjon til psykologi, BPS120 Psykologi - før og nå, BPS130 Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode, BPS140 Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi, BPS210 Arbeids- og organisasjonspsykologi, BPS220 Helsepsykologi, BPS230 Pedagogisk psykologi
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Mappevurdering bestående av 3 skriftlige oppgaver, hvorav referat fra praksisbesøk utgjør 1 oppgave. Karakteren er basert på mappevurderingen som helhet. Omfang: 1000 ord per oppgave (+/-10 %) inkl. innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th. Tema for oppgaven blir definert av emneansvarlig. Detaljert aktivitetsplan vil bli gitt av kursansvarlig ved undervisningsstart. Det er ingen avsluttende eksamen for dette kurset.Studenter som ikke består ordinær eksamen, kan ved ny eksamen (konte) levere en bearbeidet versjon av mappen. Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Praksisbesøk

Denne obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke‐godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning vil bli trukket fra eksamen.

Praksisbesøk: Gjennomført praksisbesøk.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Simone Grassini
Arbeidsformer
Undervisningen består av forelesninger og seminar.
  • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
  • Praksisbesøk
  • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter. Seminarene vil særlig bli brukt som treningsarena for å gi og ta imot konkrete tilbakemeldinger på tekst relevant for mappeevaluering.
Emneevaluering
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto