Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave BPSBAC


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BPSBAC

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

 • ha kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • ha kunnskap om forskningsetikk
 • ha kunnskap om forskningsfeltet oppgaven omhandler

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne avgrense et emneområde og formulere en problemstilling
 • kunne gjennomføre relevant litteratursøking
 • kunne beskrive og analysere problemstillingens psykologiske fenomen, herunder innhente relevant teori og empiri fra litteraturen
 • kunne redegjøre, analysere og diskutere i forhold til den formulerte problemstilling slik at det genereres en argumentert fremstilling fra problemstilling til konklusjon, som besvarer det eller de spørsmål, problemstillingen omhandler

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne produsere en lengre akademisk tekst
 • kunne reflektere og drøfte forskningsetiske spørsmål
 • kunne reflektere og drøfte kritisk faglitteratur og faglige debatter
Innhold
Bachelorprosjektet skal resultere i en besvarelse som har form som en forskningsartikkel, og skrives i en form som skal bestå av en innledning, forskningsspørsmål og målsetning, metodebruk, resultatdel, diskusjonsdel og begrensninger med studien. Ulike kvantitative eller kvalitative tilnærminger kan benyttes. Innholdet skal være en selvvalgt avgrenset faglig problemstilling. Bachelorprosjektet behandler et psykologisk fenomen fra et eller flere av områdene personlighetspsykologi, sosialpsykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi.
Forkunnskapskrav
BPS110 Introduksjon til psykologi, BPS120 Psykologi - før og nå, BPS130 Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode, BPS140 Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi, BPS210 Arbeids- og organisasjonspsykologi, BPS220 Helsepsykologi, BPS230 Pedagogisk psykologi
Anbefalte forkunnskaper
BPS310 Kvalitativ og kvantitativ metode BPS320 Kunnskapsutvikling og forskningsdesign
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

• Oppgaven kan skrives individuelt, eller i gruppe på inntil 3 personer
• Omfang: Omfanget av oppgaven er maks 8.000 ord uansett antall personer.
• Referansestil: APA 7th
• Særlige bestemmelser: Emne for bachelorprosjektet skal godkjennes av fagansvarlig lærer senest 1 måned innen innlevering. Bachelorprosjektet skal forsynes med et engelsk resyme på maks 1 side. Resyméet inngår i bedømmelsen.

Bachelorprosjektet skal skrives i artikkelform. Artikkelen skal bestå av en innledning, forskningsspørsmål og målsetning, metodebruk, resultatdel, diskusjonsdel og begrensninger med studien. Regler for gruppeprøve (se over) gjelder også ved bruk av artikkelform.

Fagperson(er)
Arbeidsformer
Undervisningen består av forelesninger og seminar.
 • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
 • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter.
 • Seminarene vil bli inndelt etter tematisk og/eller metodisk tilnærming, Studentene og seminarlederne i de ulike gruppene vil jobbe med relevant metode.
 • Seminarene vil bli brukt til å initiere og fasilitere uformelle studentaktive fagfellevurderinger.
 • Til veiledning forventes at student og veileder tidlig avtaler form og innhold på veiledning innen definerte former. 
Emneevaluering
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto