Kommunikasjon i serviceorganisasjoner (BRH200)

Kommunikasjon er en helt sentral del av organisasjoners ledelse og virksomhet, enten fokus er på lederes praksis, å motivere ansatte, formidle og implementere beslutninger, forhandlinger eller endringsprosesser. Organisasjonskommunikasjon er viktig for å skape en opplevelse av medvirkning, tillit, åpenhet og troverdighet. Dette kurset vil bidra til økt forståelse for hvordan ledere kan utforme og implementere effektiv intern og ekstern kommunikasjon for å nå organisasjonens mål og for å bygge en positiv og inkluderende organisasjonskultur.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BRH200

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Kurset gir en teoretisk introduksjon til både interne og eksterne aspekter ved organisasjonskommunikasjon. Deltakerne vil få en økt forståelse for hvordan ledere kan utforme og iverksette effektiv intern og ekstern kommunikasjon for å nå organisasjonens mål og for å bygge en inkluderende organisasjonskultur. Sentrale temaer er ledelseskommunikasjon, etisk kommunikasjon, retorikk, mellommenneskelig kommunikasjon, kommunikasjon i grupper, storytelling, sosiale medier, endringskommunikasjon og krisekommunikasjon. I dagens globale hotell- og reiselivsindustri er interkulturelle perspektiver en viktig del av organisasjonskommunikasjon. Kurset vil også fokusere på betydningen av interkulturell kommunikasjon i en organisasjonskontekst.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha gjennomført kurset vil studenten:

  • Ha kunnskap om og forståelse for grunnleggende prinsipper og modeller for intern og ekstern organisasjonskommunikasjon.
  • Ha kunnskap om og forståelse for hvordan organisasjonskommunikasjon kan påvirke en organisasjons effektivitet og kultur.
  • Ha kunnskap om og forståelse for sentrale prinsipper og teorier om interkulturell kommunikasjon i en organisasjonskontekst.

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført kurset vil studenten:

  • Kunne gjenkjenne sentrale prinsipper for planlegging og implementering av effektiv intern og ekstern kommunikasjon i en organisasjon og kunne anvende disse for å kommunisere mer effektivt og hensiktsmessig i en organisasjonskontekst.
  • Kunne beskrive sentrale prinsipper og dimensjoner. ved organisasjonskommunikasjon slik de påvirker organisasjonskultur og endringer.
  • Kunne gjenkjenne og anvende sentrale prinsipper for interkulturell kommunikasjon i ulike kulturelle kontekster.

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten:

  • Kunne reflektere omkring etiske problemstillinger knyttet til intern ekstern og interkulturell organisasjonskommunikasjon.
  • Kunne anvende kunnskap og ferdigheter om organisasjonskommunikasjon og interkulturell kommunikasjon på nye områder og i nye situasjoner.
  • Kunne kommunisere om relevant forskning, analyser og konklusjoner innenfor fagområdene  organisasjonskommunikasjon og interkulturell kommunikasjon.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave i gruppe og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave i gruppe eller individuell 3/10 1 Uker Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 7/10 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjoner
En presentasjon er obligatorisk og må gjennomføres for å ha rett til å ta skriftlig eksamen. 

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tone Therese Linge

Arbeidsformer

Forelesninger, individuelle- og gruppeoppgaver, presentasjoner i undervisningen. 

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kommunikasjon i serviceorganisasjoner (BHO301_1) 10

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto