Hopp til hovedinnhold

Forvaltningsrett II BRV210

Studiet av forvaltningsretten er delt i to.

Forvaltningsrett I leses i første studieår og tar først og fremst sikte på å gi grundig kjennskap til de prosessuelle reglene. Forvaltningsrett II bygger videre på dette og behandler de personelle og materielle kompetansespørsmålene i tillegg. Helt sentralt står reglene om kompetanseoverskridelse og ugyldighet. Emnet er helt sentralt for alle som trenger kompetanse til å vurdere gyldigheten av et vedtak i den alminnelige forvaltningsretten.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRV210

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2022

Læringsutbytte

Kunnskapskrav etter endt studium av Forvaltningsrett II:

  • Grundig kunnskap om forvaltningens kompetanse og virkningene av kompetansesvikt, herunder ugyldighet.
  • Grundig kunnskap om sentrale tema som skillet mellom rettsanvendelsesskjønn og forvaltningsskjønn, rammene for forvaltningsskjønnet, minstekrav ved mer ubestemte rettigheter, legalitetsprinsippet, vilkårslæren, omgjøring, ugyldighet og domstolskontroll.

Etter endt studium av Forvaltningsrett II skal studenten ha følgende ferdigheter: 

  • Kunne ta stilling til forvaltningens kompetanse, kompetansebrudd og som rettsanvender kunne ta stilling til sin egen kompetanse til å overprøve dette.
Innhold

Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og beslutningsmyndighet i den offentlige forvaltningen, om prosedyrer for behandling av saker, og om de rettighetene og pliktene borgerne har i forholdet til forvaltningen. Den offentlige forvaltningen er både statlige og kommunale organ, og en del forvaltningsrettsregler kommer til anvendelse også for selvstendige rettslige enheter som selskaper, stiftelser og lignende når disse er kontrollert av stat eller kommune. Stortinget og domstolene er offentlige organ, men er ikke en del av forvaltningen.

Temaet for forvaltningsrett er i første rekke generelle regler som gjelder for hele den offentlige forvaltningen, eller de største og mest sentrale delene av denne - den alminnelige forvaltningsrett. Men det gis også innføring i særregler på utvalgte spesialområder.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Studentene må få godkjent på obligatoriske innleveringsoppgaver for å få rett til å ta eksamen. Leveringsfrist angis ved semesterstart. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktiviteter vil bli gitt på Canvas.
Arbeidsformer
Forelesninger, seminardeltakelse og to obligatoriske innleveringsoppgaver. Det må medregnes 300 arbeidstimer i faget. Forelesningene ligger på YouTube og i tillegg blir det tilbudt oppgaveseminarer.  Faget undervises i slutten av høstsemesteret og i begynnelsen av vårsemesteret.
Åpent for
Rettsvitenskap - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto