Hopp til hovedinnhold

Menneskerettigheter BRV230

Dette emnet handler om de grunnleggende rettigheter hver enkelt innbygger har i kraft av å være menneske, altså om grunnleggende menneskerettigheter. Det dreier seg om rettigheter som ytringsfrihet, tros-og samvittighetsfrihet, retten til ikke å bli diskriminert, med mer. Slike rettigheter finner vi i Grunnloven og i internasjonale menneskerettskonvensjoner, og det dreier seg dermed om grunnleggende regler for forholdet mellom det offentlige og individene. Men hvor langt strekker disse rettighetene seg? Innebærer ytringsfriheten at man kan ytre hva som helst, eller vil det være grenser, av hensyn til andre mennesker og av hensyn til offentlig orden? Dette er et eksempel på den typen vanskelige avveiningsspørsmål som dette emnet fokuserer på.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRV230

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten ha oversiktskunnskap over følgende temaer:

  • utviklingen av menneskerettsvernet internasjonalt og nasjonalt
  • hvordan menneskerettighetsvernet er sammensatt av internasjonale og nasjonale regler, og hvordan disse samvirker og utfyller hverandre
  • viktige gjennomføringsmekanismer nasjonalt og internasjonalt

Studenten skal ha grundig kunnskap om:

  • prinsippene for domstolskontroll med menneskerettighetsbestemmelser i Grunnloven og EMK, samt prinsippene for tolkning av menneskerettighetsbestemmelser i Grunnloven og EMK
  • statens plikt til å positivt sikre menneskerettighetene etter både nasjonale og internasjonale regler, og forskjellige typer begrensninger av menneskerettighetenes rekkevidde, med spesielt fokus på inngrepsvilkår
  • sentrale aspekter ved følgende menneskerettigheter slik de er nedfelt i Grunnloven og/eller EMK: diskrimineringsvernet, torturforbudet, retten til privat- og familieliv, retten til ytrings- og informasjonsfrihet, vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse og retten til rettferdig rettergang

Ferdigheter

Studenten skal ha oppøvd følgende ferdigheter:

  • kunne identifisere menneskerettslige spørsmål og kunne analysere, drøfte og ta stilling til praktiske og teoretiske menneskerettslige spørsmål på grunnlag av anerkjent juridisk metode
  • kunne analysere dommer vedrørende menneskerettighetsspørsmål i lys av tolkningsprinsippene for menneskerettighetsbestemmelser
  • kunne formidle selvstendig juridisk arbeid både skriftlig og muntlig, og kunne bidra i faglig samhandling med andre
Innhold
Faget hører dels inn under statsretten og dels inn under den spesielle folkeretten, og omhandler altså de grunnleggende krav individet kan stille til myndighetene. Disse kravene (menneskerettighetene) innebærer begrensninger på myndighetsutøvelsen, men stiller også visse krav til positive tiltak fra statens side. Den primære gjennomføringen av menneskerettighetene skjer nasjonalt. Dersom den nasjonale gjennomføringen svikter, finnes det en rekke internasjonale gjennomføringsmekanismer.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BRV120 Juridisk metode I, BRV200 Norske og internasjonale rettslige institusjoner, SVEXFAC Juridisk forprøve
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Lovdata, Lovsamling, Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer. , Oppgis av faglærer. , Ordbok.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
En obligatorisk innleveringsoppgave vurdert av faglærer, En obligatorisk innleveringsoppgave vurdert av faglærer
To obligatoriske oppgaver må leveres og vurderes til godkjent. Den ene obligatoriske oppgaven organiseres som gruppearbeid. Dersom ikke de obligatoriske oppgavene gjennomføres i henhold til gitte frister og retningslinjer, mister kandidaten retten til å avlegge avsluttende eksamen i emnet. Nærmere informasjon om de obligatoriske oppgavene vil bli lagt ut på Canvas. Utover de obligatoriske innleveringene er det ingen obligatoriske undervisingsaktiviteter, men studentene anbefales å følge all undervisning som tilbys.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ola Johan Settem
Faglærer: Bjørnar Borvik
Studieprogramleder: Lana Bubalo
Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, obligatoriske innleveringsoppgaver, selvstudium, diverse administrativt arbeid.

Undervisningsspråket vil være norsk eller engelsk, eller en kombinasjon. Studenter på bachelorstudiet i rettsvitenskap besvarer obligatoriske oppgaver og eksamen på norsk, eventuelle innreisende studenter på engelsk.

Nedenfor følger stipulert forventet arbeidsomfang, fordelt på aktivitetstypene. Det understrekes at dette kun er rettledende, og at det vil være veldig individuelt akkurat hvor mange timer man vil bruke og hvordan man vil fordele disse mellom aktivitetene.

Samlet forventet arbeidsomfang: 300 timer. Fordelt som følger:

Forelesninger 50 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)

Seminarer 25 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)

Obligatoriske innleveringsoppgaver 25 timer (fordelt på to oppgaver)

Selvstudium 190 timer (litteraturgjennomgang, studere rettspraksis, studere tidligere eksamensoppgaver, m.m.)

Diverse administrativt arbeid 10 timer (følge med på Canvas, m.m.)

Åpent for
Rettsvitenskap - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto