Hopp til hovedinnhold

Tollrett og relaterte juridiske emner BRV301

Emnet "Tollrett og andre tollrelaterte juridiske emner" tar for seg forskjellige spørsmål som er regulert i tolloven og tollforskriften og som er relevante for funksjonering av Tolletaten. Andre relaterte tema, som for eksempel personvern, IPR og strafferett vil også tas opp for å belyse juridiske problemstillinger som relaterer seg til toll, vareførsel og handel.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRV301

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2023

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

 • God kunnskap om materielle tollregler
 • Kunnskap om hovedtrekkene i immaterialretten
 • God kunnskap om de rettslige rammene for Tolletatens kontrollutøvelse og maktbruk
 • Inngående kunnskap om de rettslige rammene for tverretatlig samarbeid
 • Kunnskap om strafferettslige bestemmelser i tolloven
 • Innsikt i personvernregler som er relevante for utføring av tollmyndighet
 • Innsikt i relevante emner innen menneskerettigheter
 • Kunnskap om straffeprosessuelle regler om opptreden overfor retten

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i:

 • forklare hvordan vareførselen til og fra tollområdet skal foregå
 • redegjøre for de rettslige følgene av vareførselen
 • beskrive hvordan tollregelverket ivaretar Tolletatens oppgaver og rolle i samfunnet
 • gjenkjenne sammenhengen mellom de ulike bestemmelsene som regulerer innførsel av varer
 • identifisere og analysere rettslige problemstillinger i en konkret sak med utgangspunkt i juridisk teori og andre relevante rettskilder
 • identifisere administrative og strafferettslige sanksjoner ved brudd på regler og forklare hvordan regler kan påvirke folks adferd
 • demonstrere grunnleggende kunnskap om personvernregler og menneskerettigheter
 • kombinere juridisk og tollfaglig skjønnsutøvelse
 • opptre i retten i henhold til straffeprosessregler
Innhold
 • Fiskale regler (Regler om tollverdi, tollsatser, særavgifter, merverdiavgift,  preferansetoll, tollfritak)
 • Regler om vareførsel (tollskyld, tollekspedisjon, meldings- og deklareringsrutiner, iverksettelse av handelsrestriksjoner eller handelstiltak)
 • Tollprosedyrer (herunder også tollbestemmelser for reisende mv)
 • Kontroll og sanksjoner (kap. 13 og 16 i tolloven), herunder også rettsøkonomiske perspektiver
 • Opptreden i retten (straffeprosessloven -kap. 10, 14, 16)
 • Personvernregler i utøvelse av tollmyndigheten
 • Beskyttelse av menneskerettigheter (rett til rettferdig rettergang, beskyttelse av privatlivets fred, forbud mot diskriminering etc.)
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer A - F Juridisk og administrativ ordliste bokmål-nynorsk (Utgård), Lovdata

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer, Tillate hjelpemidler: Lovdata eksamensversjon, Juridisk og administrativ ordliste (Utgård), ordbok.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innleveringsoppgave, Obligatorisk innleveringsoppgave

To obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få rett til å ta eksamen. Videre så må studentene overvære en rettssak (tollrelatert straffesak) i løpet av det semesteret emnet gjennomføres, og skrive rapport fra denne i henhold til mal utarbeidet av faglærer. Denne rapporten skal gjelde som en av de ovenfor nevnte obligatoriske innleveringsoppgavene. Rapporten kan leveres og bli vurdert etter at selve skoleeksamen er avholdt (men i god tid før semesteravslutning), og vil være en forutsetning for å få fullført emnet.

Leveringsfrist angis ved emnets oppstart. Den ene av de to obligatoriske innleveringsoppgavene kan organiseres som en gruppeinnlevering. Obligatoriske innleveringsoppgaver vurderes med godkjent/ikke godkjent. Ytterligere informasjon om oppgavene vil bli opplyst om på Canvas. Utover oppgaveinnleveringene vil det ikke være obligatorisk undervisningsaktivitet, men studentene anbefales å følge all undervisning som tilbys.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Lana Bubalo
Arbeidsformer

Studentene skal delta i forelesninger (på campus og on-line), seminarer, levere to obligatoriske innleveringsoppgaver for vurdering. Studentene forventes også å jobbe selvstendig (selvstudium) med innholdet i emnet, samt utføre diverse administrativt arbeid. Det vil benyttes gjesteforelesere på en rekke tema. Undervisningen vil legge hovedvekt på de problemstillingene som erfaringsmessig er vanskelige. Fordeling av de ulike temaene gjennom semesteret vil framgå av en undervisningsplan. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene.

Nedenfor følger stipulert forventet arbeidsomfang, fordelt på aktivitetstypene. Det understrekes at dette kun er rettledende, og at det vil være veldig individuelt akkurat hvor mange timer man vil bruke og hvordan man vil fordele disse mellom aktivitetene. Samlet forventet arbeidsomfang: 300 timer. Fordelt som følger:

 • Forelesninger 50 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)
 • Seminarer 20 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)
 • Arbeidsgrupper 20 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)
 • Obligatorisk oppgave nr. 1 10 timer
 • Obligatorisk oppgave nr. 2 10 timer
 • Selvstudium 180 timer (litteraturgjennomgang, studere rettspraksis, studere tidligere eksamensoppgaver, m.m.)
 • Diverse administrativt arbeid 10 timer
Emneevaluering
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til HH- fakultetets evalueringssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto