Hopp til hovedinnhold

Juridisk metode II BRV320

Juridisk metode II tar sikte på å gi studentene en forståelse for hvordan jurister tar standpunkt til rettsspørsmål - hva de bygger på, og hvordan de argumenterer. Legitimeringsgrunnlagene (relevans) for de ulike rettskildene er helt sentralt i analysen av de ulike slutnings-, harmoniserings- og vektprinsippene. Også harmonisering av ulike regelkonflikter behandles.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRV320

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha gode kunnskaper om:

 • forholdet mellom fakta, rettskildefaktorer og rettsregel,
 • hvordan rettskildefaktorene fungerer som primærgrunnlag, tolkingsbidrag og støttemomenter i rettsanvendelsesprosessen,
 • innholdet i prinsippene som styrer bruken av rettskildefaktorene på veien frem til innholdet i en rettsregel, samt evne til å forklare innholdet i prinsippene for harmonisering av motstrid mellom rettsregler,
 • lovtekst som grunnlag for å løse rettsspørsmål, og om tolking av lovtekst med tolkingsbidrag fra andre rettskildefaktorer, især forarbeider og rettspraksis,
 • regeldanning på områder uten lov, basert på rettspraksis, sedvane, enkeltanalogier, induksjonsanalogier eller reelle hensyn.
 • betydningen av individuelle valg og vurderinger i rettsanvendelsesprosessen samt
 • internasjonale rettskildefaktorer, og særlig om betydningen av folkerettslige regler og internasjonalt lovsamarbeid ved den norske rettsanvendelsen.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

 • redegjøre for identifikasjon og presisering av rettsspørsmål,
 • formulere en rettslig problemstilling på en riktig måte, og om nødvendig skille presist mellom flere ulike rettslige problemstillinger,
 • skille mellom de ulike rettskildefaktorenes rolle ved presiseringen av innholdet i en rettsregel,
 • redegjøre for og drøfte metodiske problemstillinger på en selvstendig måte både skriftlig og muntlig samt samhandle med andre om metodiske problemstillinger, og herunder kunne kommentere andre studenters skriftlige og muntlige arbeid.
Innhold

Gjennom studier av de øvrige juridiske fagene vil studentene ha tilegnet seg en praktisk beherskelse av rettskilde- og metodelæren på de ulike fagområder. Formålet med faget her er å rendyrke en fokusering på rettskilde- og metodespørsmålene og gi en bedre forståelse av karakteren av og grunnlaget for rettsanvendelsen generelt. Faget fokuserer også på likhetstrekk og variasjoner i rettskildebruken mellom de ulike rettsområder.

Juridisk metode II får derfor et mer abstrakt preg enn de fleste andre juridiske fag idet man her studerer normene bak identifiseringen, tolkingen og anvendelsen av de mer konkrete rettsreglene. En slik mer prinsipiell forståelse av disse normene er nødvendig for at juristen skal kunne forstå karakteren av sin egen virksomhet og være i stand til å resonnere selvstendig og kritisk i forhold til andre jurister. Rettskilde- og metodelæren er derfor en viktig del av den modningsprosess juristutdanningen tar sikte på.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer A - F Engelsk-norsk ordbokLovdataLovsamling og særtrykk av loverNorsk ordbokNorsk-engelsk ordbok

Det gis tilgang til lovdata.no eksamensmodus på eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innleveringsoppgave, Obligatorisk innleveringsoppgave
Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få rett til å ta eksamen. Leveringsfrist angis ved semesterstart. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli gitt på Canvas.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Truls Ellingsæter
Arbeidsformer
Forelesninger, seminardeltakelse og obligatoriske innleveringsoppgaver. Det må medregnes 300 arbeidstimer i faget. Forelesningene ligger på YouTube. Det bør medregnes 100 timer til undervisning og 15 timer pr. obligatoriske innleveringsoppgave.
Åpent for
Rettsvitenskap - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto