Hopp til hovedinnhold

Arbeidsrett BRV360

Arbeidsrett er et juridisk fag som gir kunnskaper om hva som er rett og galt mellom partene i arbeidslivet.

Det viktigste er:

  • Hvilke rettigheter en arbeidstaker har
  • Hva en arbeidsgiver kan forlange av sine ansatte.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRV360

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene:

Kunnskaper

Studenten skal:

  • ha kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter.
  • ha kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver.
  • ha forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser tariffavtalen har.

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne identifisere og drøfte arbeidsrettslige problemstillinger innen den individuelle arbeidsretten.
  • kunne foreta en kritisk vurdering av arbeidsrettslige spørsmål.
Innhold

Emnet starter med en kort innføring i de sentrale rettskildene i arbeidsretten. Målet er å gi studentene innsikt i hva en kan / skal legge vekt på når en skal løse arbeidsrettslige spørsmål.

Deretter går en inn på den individuelle arbeidsretten. Det legges stor vekt på hvordan en arbeidsavtale kommer i stand og hvordan den opphører. Deretter konsentrerer vi oss om de ufravikelige reglene om hva en arbeidskontrakt kan inneholde, det vil si reglene i arbeidsmiljøloven, reglene i ferieloven, reglene i diskrimineringsloven, med mer. Faget ser også på reglene om HMS og arbeidsmiljø og varsling. Etter dette er temaet opphør av arbeidskontrakter, altså reglene om oppsigelser, avskjed, suspensjon med mer. Det vil også gitt en kort innføring i kollektiv arbeidsrett.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer A - F Lovdata, Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer. , Tariffavtaler uten kommentarer.

Det gis tilgang til lovdata.no eksamensmodus på eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske oppgave 1, Obligatoriske oppgave 2
De to obligatoriske innleveringsoppgavene må være godkjent for å avlegge eksamen. Informasjon om obligatoriske undervisningsaktiviteter vil bli gitt på Canvas.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kristoffer Svendsen
Studieprogramleder: Lana Bubalo
Arbeidsformer
Forelesninger, arbeid med oppgaver og seminarer.
Åpent for
Rettsvitenskap - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidlig dialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Arbeidsrett for samfunnsfag (BSS270) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto