Hopp til hovedinnhold

Obligasjonsrett BRV380

Obligasjonsretten stammer fra romerretten og betyr læren om forpliktelsene. Emnet behandler de forpliktelser som bygger på kontrakt, herunder alle typer vare- og tjenestekontrakter med hovedvekt på kjøpsavtaler. Kontrakter både på forbruker- og næringsområdet behandles. Sentralt i emnet står samspillet mellom kontraktsrettslig/obligasjonsrettslig lovgivning og ulovfestede alminnelige prinsipper, ulike typer rettsavgjørelser, med særlig vekt på høyesterettspraksis. Emnet gir trening i å argumentere juridisk forsvarlig både når det gjelder den beste eller riktigste løsning - og når det gjelder hensyn som kan tale for og imot tenkelige løsninger i gitte tilfeller. Sentrale obligasjonsrettslige og pengekravsrettslige regler og prinsipper inngår i dette emnet.

Emnet bygger videre på Kontraktsrett I, som omfatter avtaleinngåelse, ugyldighet og representasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRV380

Vekting (SP)

25

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

 • kjennskap til og oversikt over det komplekse rettsstoffet i kontraktsretten og pengekravsretten.
 • kjennskap til kontrakters betydning og funksjon.
 • kjennskap til rettsutviklingen i domspraksis, særlig de viktigste høyesterettsdommene om kontraktsbrudd og om pengekrav.
 • forståelse for ulovfestede elementer i kontraktsretten og pengekravsretten, herunder hvordan rettsregler og prinsipper forklares og vurderes i løpende kritisk dialog mellom teori og praksis.
 • kjennskap til de grunnleggende prinsipper for utforming av regler om kontraktsbrudd og misligholdsbeføyelser.
 • kjennskap til de pengekravsrettslige reglene om betaling, overdragelse og mislighold av pengekrav.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne
 • Analysere og forstå de rettsregler og prinsipper som må anvendes for å fastlegge innholdet av et kontraktsrettslig bindende utsagn,særlig knyttet til avtaletolking;
 • Analysere, forstå og kunne anvende de rettsregler og prinsipper som må anvendes for å avgjøre om kontraktsbrudd foreligger;
 • Analysere, forstå og kunne anvende de rettsregler og prinsipper som må anvendes for å avgjøre om et kontraktsbrudd gir grunnlag for kontraktsbruddskrav;
 • Analysere, forstå og kunne anvende reglene om kontraktsbrudd og misligholdsbeføyelser.
 • Analysere, forstå og anvende reglene om gjensidighetsbeføyelser som prisavslag og heving;
 • Analysere, forstå og kunne anvende reglene om erstatning i kontraktsforhold;
 • Analysere, forstå og kunne anvende de pengekravsrettslige reglene om betaling, overdragelse og mislighold av pengekrav.
Innhold

Kurset i obligasjonsrett (kontraktsrett og pengekravsrett) behandler de obligasjonsrettslige (kontraktsrettslige og pengekravsrettslige) regler om forpliktelsenes innhold og partenes obligasjonsrettslige retter og plikter i forhold til hverandre og i forhold til tredjepart.Innen kontraktsrettsdelen behandles vare- og tjenestekontrakter med hovedvekt på kjøpsavtaler, og har både en kunnskapsdel, en forutsetning om metodisk mestring og om evne til å gjøre selvstendige vurderinger. Kurset bygger videre på Kontraktsrett I, som omfatter avtaleinngåelse, ugyldighet og representasjon.

Tredje studieår (Obligasjonsrett) settes de obligasjonsrettslige (kontraktsrettslige og pengekravsrettslige) regler om forpliktelsenes innhold og partenes obligasjonsrettslige retter og plikter i forhold til hverandre og i forhold til tredjepart. Innen den kontraktsrettslige delen av obligasjonsretten står vare- og tjenesteleveranser i fokus ved gjennomgang av kontraktspartenes plikter overfor hverandre, tolkning, problemstillinger ved kontraktsopphør og kontraktsrevisjon og misligholdslæren. Målet er mestring av artsforskjellig og til dels sterkt fragmentert og derfor uoversiktlig rettsstoff innenfor kontraktsretten og pengekravsretten. Det kan gjelde ufravikelig (preseptorisk) lovgivning i forbrukerforhold, utfyllende lovgivning i næringsforhold, prinsipper og retningslinjer for tolkning av konkrete avtaler og standardvilkår, betydningen av domspraksis (særlig Høyesteretts praksis) eller av mindre håndfaste "allmenne prinsipper"

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Lovdata, Norges Lover eller annen lovsamling som kun inneholder offisiell lovtekst uten kommentarer (Lovdata-utskrifter er ikke tillatt).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innleveringsoppgave, Obligatorisk innleveringsoppgave
Studentene må få godkjent 2 obligatoriske arbeidskrav for å få rett til å ta eksamen. Leveringsfrister angis i begynnelsen av semesteret. Informasjon om de obligatoriske arbeidskravene vil bli gitt på Canvas.
Fagperson(er)
Faglærer: Magnus Roald Martinussen
Arbeidsformer
Undervisning: Om lag 50 timer fordelt på forelesninger og seminarer. I tillegg til undervisningssamlingene kommer minst 400 timer selvstudium i form av lesing av pensumlitteratur og annen litteratur, samt arbeid med obligatoriske og frivillige oppgaver.
Åpent for
Rettsvitenskap - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto