Sykepleie i et samfunnsperspektiv (BSD360)

Emnets fokus er sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv. Det gis en innføring i velferdsstaten med vekt på nasjonal helsepolitikk, organisering av helsetjenesten, helsepolitiske prioriteringer og helseetikk. Samhandlingsreformen, folkehelseperspektivet og bruk av teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten står sentralt. Det vil også gis en introduksjon til lover og forskrifter som regulerer saksbehandling, tilsynsvirksomhet og ytringsfrihet. Videre tar emnet for seg arbeid med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, samt ledelse av helse- og sykepleietjenesten med særlig vekt tverrprofesjonelt samarbeid og på organisering og samhandling på tvers av nivå. Emnet rommer teori og refleksjon om profesjonalisering og utvikling av sykepleierens yrkesidentitet, samt en innføring i globale helseutfordringer og sykepleie i et internasjonalt perspektiv.

Praksisstudier knyttet til emnet er spesielt rettet mot å fremme ansvar, samarbeid og selvstendig funksjon i sykepleieutøvelsen. Det legges i tillegg vekt på studentens evne til å reflektere over tema og problemstillinger i praksis i lys av emnets teorigrunnlag og evne til kritisk vurdering av sykepleieutøvelsen.

Tverrprofesjonell simulering inngår i undervisning og foregår sammen med medisinerstudenter og eventuelt paramedisinstudenter/lærlinger ved ambulansetjenesten. Tverrprofesjonell simulering gjennomføres i høst- og vårsemester.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSD360

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før våren 2025

Innhold

HELSETJENESTEN I DEN NORSKE VELFERDSTATEN

 • Helsepolitikk: Oppbygging og organisering av helsetjenesten i velferdsstaten, Beslutningsprosesser og ulike forvaltningsnivå, Nasjonale føringer for helsetjenesten
 • Helseetikk: Verdier og prioriteringer i nasjonalt og globalt perspektiv
 • Helserett: Lovregulering med særlig betydning for sykepleieren som samfunnsaktør, Sykepleierens ytringsfrihet og varslingsplikt, klage-, kontroll- og tilsynsordninger, pasientens rett til helsehjelp og saksbehandling ved beslutning om tildeling av helsehjelp.
 • Folkehelsearbeid, helsefremming, forebygging, rehabilitering og arbeidsinkludering
 • Helseteknologi og digitalisering : Informasjonssikkerhet

GLOBALE HELSEUTFORDINGER I ET REGIONALT, NASJONALT OG GLOBALT PERSPEKTIV

LEDELSE, KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

 • Modeller for å organisere sykepleietjenesten
 • Sykepleieren som leder
 • Kvalitetsforbedringsarbeid
 • Innovasjon
 • Pasientperspektivet i kvalitetsarbeid
 • Ledelse, læring og kultur
 • Kvalitets- og sikkerhetsteorier
 • Fagutviklingsarbeid
 • Måling og indikatorer

PROFESJON OG YRKESIDENTITET

 • Sykepleieren som samfunnsaktør
 • Profesjonsutvikling i sykepleie
 • Sykepleierens yrkesidentitet
 • Profesjonell danning
 • Tverrprofesjonalitet og samhandling

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om ulike maktkanaler og beslutningsprosesser i helsetjenesten
 • har kunnskap om velferdsstatens utvikling
 • har kunnskap om lovreguleringen av spørsmål med særlig betydning for sykepleieren som samfunnsaktør
 • har kunnskap om globale helseutfordringer og hvordan disse angår sykepleie i et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv
 • har kunnskap om organiseringen av helsetjenesten og ansvarsfordelingen mellom de ulike nivåene i helsetjenesten
 • har kunnskap om faktorer som påvirker kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og som kan gi uønskede variasjoner i helsetjenestetilbudet
 • kjenner til metoder for å drive innovasjonsprosesser, implementering og kontinuerlig forbedringsarbeid i samarbeid med pasient, pårørende og medarbeidere på ulikt nivå
 • har kunnskap om kvalitetsforbedringsarbeid
 • har kunnskap om sykepleieren som faglig leder i organisasjonen
 • har kunnskap om profesjonenes rolle og funksjon i dagens helsetjeneste og nødvendigheten av tverrprofesjonelt samarbeid i arbeid med komplekse og sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan begrunne eget faglig og etisk ståsted i prioriteringsdebatter
 • kan anvende kunnskap om sentrale utfordringer for folkehelsen og i helsetjenesten i planlegging og gjennomføring av folkehelsearbeid og rehabilitering.
 • kan reflektere over og kritisk vurdere etiske, juridiske og praktiske utfordringer ved innføring og bruk av teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten
 • kan anvende relevant kunnskap om lovverket i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan identifisere og vurdere risiko knyttet til ulike miljøfaktorer som krever kontinuerlig forbedringsarbeid og innovasjon, og kunne følge dette systematisk opp med relevante tiltak
 • kan anvende ulike kvalitets- og sikkerhetsteorier i praktisk utviklingsarbeid
 • kan reflektere over eksisterende rutiner og metoder, og utarbeide forslag til implementering av ny kunnskap og nye arbeidsmetoder.
 • kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektoriell samhandling
 • kan reflektere over sykepleieprofesjonen sitt faglige og etiske ansvar som samfunnsaktør

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i sammenhenger mellom sentrale helsepolitiske beslutninger og konsekvensene som disse kan ha for ulike pasientgrupper og for sykepleietjenesten
 • har innsikt i sammenhenger mellom helse og samfunn, velferd og levekår og hvordan disse påvirker folkehelsen
 • har innsikt i sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • har innsikt i hvilken betydning Samhandlingsreformen har for organisering og prioritering i dagens helsetjeneste
 • har innsikt i helseteknologiske og digitale løsningers muligheter og utfordringer for tjenesteutøver og tjenesteutøvelsen
 • kan reflektere kritisk over sammenhenger mellom organisasjon, ledelse, kvalitet og sikkerhet
 • har innsikt i lovverkets innvirkning på sykepleierens samfunnsansvar
 • har innsikt i sammenhengen mellom lovverk, helsepolitikk og etikk
 • kan ta ansvar for utviklings- og innovasjonsarbeid innen kvalitet og pasientsikkerhet på oppgave og systemnivå
 • kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv
 • kan planlegge og gjennomføre kvalitetsforbedringsprosjekter
 • kan reflektere over egen sykepleierrolle i et organisasjonsperspektiv og hva som kan påvirke rolleutøvelsen
 • ser betydningen av å videreutvikle sykepleierens yrkesidentitet
 • har innsikt i sykepleierens og sykepleieprofesjonens ansvar og oppgaver for å sikre et koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingsløp i arbeid med komplekse og sammensatte pasienttilstander
 • Kan vurdere kvaliteten på sykepleien ut fra et samfunnsperspektiv

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
BSD260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSD261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSDEXP Examen Philosophicum - HV, BSDPKI2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom
BSD260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSD261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSDEXP Examen Philosophicum - HV, BSDPPS2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom
BSD260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSD261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSDEXP Examen Philosophicum - HV, BSDPKO2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom
BSD260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSD261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSDEXP Examen Philosophicum - HV, BSDPME2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom
Alle emner i 1. og 2.studieår av Bachelor i sykepleie ved UiS

Anbefalte forkunnskaper

Det er et krav om at alle forutgående praksisemner er bestått for å kunne gå ut i fordypningspraksis i BSY360. Ved manglende praksisprogresjon, er det mulig å følge undervisning og skrive eksamen i emnet men fordypningspraksis må utsettes ved neste tilbud og frem til alle praksisperiodene er bestått.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer

Kliniske studierDe kliniske studiene går over 6 uker med gjennomsnittlig 30 timer pr uke (totalt 180 timer). I tillegg forventes dokumentasjon av egen kompetanse og arbeid med med emnets teorigrunnlag slik at studieinnsatsen tilsvarer et heltidsstudium på 40 timer pr. uke. Studenten planlegger og dokumenterer sin læringsprosess ut fra læringsutbytte, læringsbehov og tilgjengelige læresituasjoner i praksis.Studenten følger praksisstedets arbeidstid og går praksisveileders vakter. I løpet av første uke utarbeides en turnusplan for når studenten skal være til stede i avdelingen. Studenten følger minimum 60% av praksisveileders vakter. Turnusplanen godkjennes av praksisstedet og praksislærer.Det er krav om 90% tilstedeværelse i kliniske studier. Dersom studenten har fravær utover 10% kan Det helsevitenskapelige fakultet etter søknad fra studenten vurdere om forholdene kan legges til rette slik at studiene kan gjennomføres til normert tid. Forutsetningen for å søke om dette er at fraværet totalt ikke overstiger 20% av tiden i de kliniske studiene. Dersom de kliniske studiene avbrytes etter to uker etter de kliniske studienes oppstart, regnes dette som ett forsøk. Dersom det på et tidspunkt kan være tvil om studenten vil bestå de kliniske studiene, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 3 uker før de kliniske studiene er slutt. I så fall må studenten vise tilfredsstillende fremgang i løpet av de siste 3 ukene for å bestå. Skulle studenten, til tross for tilfredsstillende studieprogresjon vise handling/atferd som ikke gir grunnlag for å bestå de kliniske studiene, kan studenten likevel få karakteren "ikke bestått" selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt. Både kliniske studier og hjemmeeksamen må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% tilstedeværelse i tverrprofesjonell simulering

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

 1. 100% tilstedeværelse i tverrprofesjonell simulering.

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Ved ikke innfridd krav om tilstedeværelse ved tverrprofesjonell simulering, må studenten levere en individuell skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer.
 • Ved ikke godkjent oppgave fratas studenten adgang til hjemmeeksamen i BSD360

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Aleksandra Latinovic

Studieprogramleder:

Torny Kamfjord

Arbeidsformer

Forelesninger, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, simulering, selvstudium og kliniske studier

Praksis

Praksis 6 uker

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sykepleie i et samfunnsperspektiv (BSY360_1) 15

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto