Hopp til hovedinnhold

Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering BSO202


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BSO202

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskapsforståelse i praktisk barnevernsarbeid

 • Har bred kunnskap om betingelser for mestring og utvikling hos barn og unge.
 • Har innsikt i hvordan utvise dømmekraft og profesjonelt skjønn i situasjoner med mangelfull og/eller motstridende informasjon og identifisere mulighetsrom innen ulike profesjonelle og institusjonelle kontekster.
 • Har bred kunnskap om omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt.
 • Har kunnskap om og kan gjenkjenne symptomer på vold, fysiske, psykiske og seksuelle overgrep.
 • Kan reflektere over risiko og hvordan håndtere konflikter og redusere faren for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk.
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i sammensatte og konfliktfylte situasjoner.
 • Kan planlegge, gjennomføre og lede koordinert og tverrprofesjonelt samarbeid mellom ulike tjenester og tjenestenivåer.

Praktisk sosialfaglig barnevernsarbeid

 • Har kunnskap om relevant juridisk metode og sentral lovgivning innen velferdsforvaltning, herunder forvaltningsrett og lovgivning innen barne- og familierett.
 • Kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte med enkeltpersoner, familier og grupper, deriblant samiske brukere.
 • Kan anvende faglig kunnskap og metoder for samhandling og samarbeid med barn og unge om hverdagsliv og om vanskelige tema på en måte som sikrer deres interesser, medvirkning og rettigheter.
 • Kan beherske aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking.
 • Kan anvende faglig kunnskap for å vurdere og avklare meldinger og undersøke omsorgssituasjonen til barn og unge og iverksette, følge opp og evaluere tiltak når det er nødvendig for barnets helse, levekår og sosiale utvikling.
 • Kan finne, vurdere og sette inn tiltak som lindrer og reduserer konsekvensene av vold, overgrep og omsorgssvikt overfor barn og voksne i alle aldre. Videre kan kandidaten samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep.

Anvende forskningsbasert kunnskap

 • Kjenner til samfunnsvitenskapelige metoder og deres muligheter og begrensninger.
 • Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng.
 • Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen.
Innhold

Emnet består av tre temaer:

 1. Kunnskapsforståelse i sosialfaglig barnevernsarbeid
 2. Praktisk sosialfaglig barnevernsarbeid
 3. Anvende forskningsbasert kunnskap.

Kunnskapsforståelser i sosialfaglig barnevernsarbeid bygger videre på emnet «Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst», men innretter seg mot teorier og kunnskapsforståelser som danner grunnlaget for arbeid i det kommunale og statlige barnevernet. Barnevernsarbeid er et fagfelt som krever bred kunnskap om hva som fremmer mestring, trygghet og kjærlighet hos barn og unge. Alle barn har rett til beskyttelse og medvirkning og et tjenestetilbud tilpasset barnets og familiens behov. Søkelyset rettes også på ulike kunnskapsforståelser og hvordan disse påvirker hva vi ser og hvordan vi tilnærmer oss barn og familier i det barnevernsfaglig arbeid. Kunnskapen skal anvendes på en måte som bygger på åpenhet, gjensidig respekt og anerkjennelse.

Praktisk sosialfaglig barnevernsarbeid fokuserer på sentral internasjonalt og nasjonal lovgivning for barnevernfaglig arbeid, og sosialfaglige tilnærminger som er godt tilpasset barna og familienes behov, deres medvirkning og med vekt på forebygging og tidlig innsats. Emnet skal gi kunnskap om saksgang og ulike metodiske tilnærminger for å avhjelpe barnets og familiens behov som bygger på gjensidig samarbeid og ressurser som finnes rundt barnet. Det sosialfaglige arbeidet skal bygge på en helhetlig forståelse som fordrer samarbeid med andre tjenesteområder.

Forkunnskapskrav
BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag, BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag

BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid

Anbefalte forkunnskaper
BSO103 Velferdspolitikk, BSO104 Velferdsrett

BSO103 Velferdspolitikk

BSO104 Velferdsrett

Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Norges Lover, annen lovsamling eller særtrykk/kopi av enkeltlover. Disse kan kun inneholde offisiell lovtekst uten kommentarer. Lovdata-utskrifter er ikke tillatt

Individuell muntlig eksamen. Varighet: inntil 30 minutter. Kandidaten eksamineres i temaer valgt av eksaminator uten forberedelsestid.Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om de vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Skriftlig oppgave, Nærvær

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke‐godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Skriftlig oppgave: Skriftlig individuell oppgave. Omfang: 1 500 ord (+/- 10%) inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Nærvær: Det er obligatorisk nærværsplikt med 75 % i undervisningen i ferdighetstreningsgrupper og seminarer. Studenter som har et nærvær under 75 % i de obligatoriske undervisningsaktivitetene mister eksamensrett uansett begrunnelse.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Nina Thorbjørnsen
Arbeidsformer

Forelesninger, ferdighetstreningsgrupper* i sosialt arbeid og seminarer*

(*obligatorisk fremmøte)

Emneevaluering
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto