Hopp til hovedinnhold

Sosial ulikhet (BSS160)

Hvordan kan en beskrive og forstå ulikhet knyttet til kultur og økonomi? Hvordan oppleves hierarkier og ulikhet fra ulike sosiale posisjoner? Hvordan kommer sosial ulikhet til uttrykk i samhandling mellom folk? Hva er sosial mobilitet? Hva er individuelle konsekvenser av sosial forflytning? Hvordan påvirker forskjellige ulikhetsfaktorer som kjønn, klasse og etnisitet individers muligheter og begrensninger?

Emnet tar for seg ulike teorier og empirisk baserte perspektiver på sosial ulikhet og sosial mobilitet, og drøfter disse gjennomgående i relasjon til sosiale klasser, etnisitet, kjønn og utdanning. Sentralt står Pierre Bourdieus forståelse av ulikhet. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BSS160

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike perspektiver på sosial ulikhet, hvordan sosiale forskjeller skapes og reproduseres, og hvordan økonomiske, sosiale og kulturelle aspekt virker inn på menneskers livsmuligheter. Sentralt står både økonomisk, materiell, symbolsk og kulturell ulikhet, og ulikhet knyttet til kjønn og etnisitet.

Det gis innføring i klassebegrepet og nyere klasseforskning. Det stilles spørsmål om hva som menes med samfunnsklasser, og om det gir mening å snakke om klasser i dagens postindustrielle samfunn. Likedan om man kan si at nye klasser vokser frem. Konsekvenser av klasseforskjeller på både individuelt og strukturelt nivå drøftes. Videre gjennomgås teoretiske og empiriske perspektiver på sosial mobilitet og klassereiser, i tillegg til oppfatninger og opplevelser av forskjeller og sosiale hierarki. Emnet tar også for seg ulikhet lokalt (levekår og bostedssegregering) og ulikhet globalt (internasjonale komparative perspektiver, postkolonialisme). 

Blant FNs bærekraftsmål tematiseres særlig mål 10 om mindre ulikhet og mål 5 om likestilling mellom kjønnene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten:

 • lære om fordelingen av goder og onder i samfunnet
 • kjenne godt til sentrale teorier om sosial ulikhet
 • tilegne seg kunnskap om forholdet mellom kulturelle, økonomiske og sosiale aspekt i forklaringer av sosial ulikhet
 • tilegne seg kunnskap om perspektiver på og konsekvenser av sosial forflytning (sosial mobilitet og klassereiser)

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten:

 • kunne anvende relevante begreper, teorier og empiri i analyser av sosial ulikhet
 • kunne presentere dette i skriftlige arbeider og følge akademisk henvisningsskikk
 • kunne vurdere fremstillinger av sosial ulikhet i et faglig perspektiv
 • kunne reflektere over ulikheter i en lokal og global kontekst

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten:

 • kunne kombinere teorier og kunnskapsområder i drøfting og faglig fremstilling av sosiale fenomener
 • oppøve evne til refleksjon og kritisk analyse
 • kunne utvikle faglige argumenter ved å bruke kilder og teorier på saklig vis
 • kunne formidle og argumentere for kunnskap i muntlig og skriftlig form
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer

Fagperson(er)
Arbeidsformer
Den organiserte undervisningen består av forelesninger i kombinasjon med gruppearbeid. I tillegg kreves det at studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese pensum grundig.
Åpent for
Sosiologi - bachelorstudium Sosiologi - årsstudium
Emneevaluering
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto