Hopp til hovedinnhold

Makt og politikk BST100

Emnet gir en innføring i maktforhold, politiske institusjoner og prosesser. Det tar for seg ulike definisjoner av makt og politikk, grunnlaget for politiske valg, sentrale utviklingstrekk i det norske styringssystemet og påvirkning av politiske beslutninger. Det legges mest vekt på de rikspolitiske institusjonene og prosessene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BST100

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studentene skal ha tilegnet seg kunnskaper om ulike teoretiske perspektiver på makt og politikk. Videre skal de kunne gjøre rede for sentrale konfliktlinjer i politikken, utviklingen av det norske partisystemet, bakgrunnen for velgernes atferd ved politiske valg, og grunnlaget for regjeringsdannelser. Studentene skal også ha tilegnet seg kunnskaper om ulike styringssystemer, Stortinget og regjeringens arbeid, organiserte interessegruppers påvirkning på politiske beslutningsprosesser, og forholdet mellom medier og politikk.

Ferdigheter

Studentene forventes å kunne foreta selvstendige analyser av maktforhold og politikk. De skal også ha oppøvd evnen til å sette seg inn i grunnlaget for ulike aktørers politiske interesser og oppfatninger, slik at de kan vurdere spørsmål om makt og politikk sett fra ulike ståsteder.

Generell kompetanse

Studentene skal ha tilegnet seg en grunnleggende og nyansert forståelse av politiske prosesser og maktforhold i det norske samfunn.

Innhold
Emnet presenterer ulike teoretiske perspektiver på makt og politikk. Det beskriver politiske skillelinjer, holdninger og verdier, og utviklingen av det norske partisystemet. Velgeratferd, parlamentarisme, koalisjons- og regjeringsdannelse er sentrale tema. Emnet gir også en innføring i Stortinget og regjeringens arbeid, de organiserte interessenes politiske påvirkning, og forholdet mellom medier og politikk.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Innlevering av kort drøftingstekst, Gi tilbakemelding på en annen innlevert drøfting

To aktiviteter er obligatoriske for å kunne gå opp til eksamen.

1) Studentene skal, individuelt eller i grupper på maks 2 personer, levere en kort drøftingstekst. Problemstillingen for drøftingen velges fra en liste som gjøres tilgjengelig minst en måned før innleveringsfristen.

2) ) Studentene skal, individuelt eller i de samme gruppene som nevnt over, gi tilbakemelding på en annen innlevert drøfting.

Krav til form og innhold for både innlevert tekst og tilbakemelding vil bli offentliggjort ved oppstart.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Gunnar Thesen
Arbeidsformer
Emnet undervises med en kombinasjon av fysiske forelesninger, korte videoforelesninger og arbeid i seminarer.
Åpent for
Journalistikk - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium Lektorutdanning for trinn 8-13 Kommunikasjon årsstudium
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto