Praksis i statsvitenskap og sosiologi (BSTPRA)

Emnet tilbyr studentene praksisopphold i en virksomhet. Praksisoppholdet skal bidra til at studentene bevisstgjøres studiets faglige relevans for arbeidslivet. Gjennom observasjon, samhandling, veiledning og praktisk utøvelse skal studentene få mulighet til å bli mer bevisst på hvilke yrkesroller disiplinene kan gi og hvilke yrkesmuligheter som finnes.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSTPRA

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene skal ha praksis i virksomheter som universitetet godkjenner og hvor de kan erfare hvordan fagene statsvitenskap/sosiologi kommer til nytte i en ordinær arbeidssituasjon. Praksisperioden er i januar-mai hvor studenten tar del i arbeidsoppgavene i den virksomheten de er utplassert i.

Studentene vil bli informert før semesterstart om de får tilbud om praksisplass og eventuelt hvor. Ved semesterstart blir det avholdt et oppstartsseminar med mål om å forberede studentene på praksisperioden. Oppstartsseminaret vil omfatte praktiske råd som er nødvendig for gjennomføring av praksisperioden.

I praksisperioden vil studentene få veiledning både fra virksomheten og fra institutt for medie- og samfunnsfag. Hver student har tre veiledninger i tillegg til en obligatorisk fellessamling der en drøfter innsendte utkast på praksisrapporter. Studentene skal i løpet av praksis semesteret arbeide frem en praksisrapport. Praksisrapporten består av to deler: I del 1 skal studenten redegjøre for virksomheten de arbeider i og arbeidsoppgaver i perioden. I del 2 skal de skal også presentere et større utredningsarbeid som tar utgangspunkt i en problemstilling. Problemstillingen skal utarbeides i samarbeid med virksomheten de er plassert i. Det forventes at studentene leverer to utkast til praksisrapport i løpet av semesteret samt kommenterer på medstudenters utkast til praksisrapport.

SØKNADSPROSEDYRE:

Søknad og CV sendes til post-ims@uis.no. På UiS sine nettsider vil det oppgis hvilke virksomheter studenten kan søke seg til. Søker vil bli bedt om å rangere tre ønskede virksomheter. Det anbefales å skrive et motivasjonsbrev til hver av virksomhetene det søkes til, i tillegg til en genrell søknad.

Søknadsfrist er 1. november. 

På denn siden finner du mer informasjon om praksisemnet

Læringsutbytte

Etter å ha avsluttet praksisemnet forventes studentene å ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

 • ha kunnskap om hvordan deres faglige kompetanse kan anvendes i arbeidslivet.
 • ha kunnskap om hvordan en søker arbeid
 • ha kunnskap om hvordan en starter i ny virksomhet samt gjennomføring av relevante oppgaver i virksomhet.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne

 • Forstå hvordan virksomheter organiserer arbeidet og relatere faglige spørsmål til reelle og aktuelle situasjoner i arbeidslivet
 • Bruke fagkunnskap som studiet gir inn i en reell arbeidssituasjon
 • Reflektere mer bevisst over egen kompetanse og drøfte bruk av faglig kompetanse i praksis
 • Kritisk vurdere eget praksisopphold

Generell kompetanse

 • Erfare reelle søknads- og ansettelsesprosesser i arbeidslivet
 • Skrive faglig forankrede tekster basert på behovet til arbeidsgiver
 • Kommentere og gi tilbakemelding på skriftlig arbeid
 • Planlegge og gjennomføre en muntlig presentasjon av et større prosjekt- eller utredningsarbeid

Forkunnskapskrav

Studenter med opptak på bachelorsprogrammet i statsvitenskap og sosiologi, som har oppnådd minst karakteren C som et gjennomsnitt i 80 prosent av emnene i 1. og 2. semester, kan søke opptak.

De søkere som møter kravene ovenfor vil bli vurdert på grunnlag av søknaden og CV som de sender inn. Normert studieprogresjon vil bli vektlagt. Studenten vil også bli vurdert gjennom jobbintervju hos praksisvirksomheten. Ikke alle får tilbud om jobb selv om de har vært på intervju. Studenter som ikke får opptak på praksisemnet må ta andre valgemner.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis - 16 uker 1/1 16 Uker Bestått/ Ikke bestått

• Gjennomført og dokumentert 300 arbeidstimer i praksisvirksomhet
• Deltakelse på felles seminar og veiledning
• Innlevert praksisrapport (4500-6500 ord)
• Muntlig presentasjon av praksisrapport og samtale (totalt 1 time)

Karakter bestått/ikke bestått ut fra en samlet vurdering.Det forutsettes at kandidaten har levert inn utkast til praksisrapporter i forkant av veiledning. Dersom det på et tidspunkt kan være tvil om studenten vil bestå praksisperioden, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest ved andre veiledning. Studenten må da vise tilfredsstillende fremgang fram mot tredje veiledning for å bestå. Avbrytes studiet etter at studenten har fått skriftlig varsel om ikke tilfredsstilt studieprogresjon, blir praksisperioden vurdert til ikke bestått.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

90 % nærværsplikt og 2 innleveringer

Det kreves 90 % nærvær i arbeidspraksis (etter særskilt avtale inngått mellom student, Institutt for medie- og samfunnsfag og praksisvirksomhet), seminar og veiledning.

Det skal også leveres utkast til praksisrapport i forbindelse med veiledning.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Arbeidspraksis i virksomhet (300 timer i løpet av 16 uker), seminar med andre medstudenter, veiledet praksis og veiledning med emneansvarlig (3stk) hvor innleveringer av utkast til praksisrapport leveres i forkant.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto