Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående (BYG665)

Emnet dekker avansert kunnskap, prinsipper og dataverktøy for analyse, design og vedlikehold av bygninger og offshore stålkonstruksjoner. Emnet dekker analyse- og designprinsipper i bruddgrensetilstand, servicegrensetilstand, utmattelsesgrensetilstand og ulykkesgrensetilstand.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG665

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet inneholder fire moduler:

Analyse og dimensjonering for bruddgrenselaster/bruddgrensetilstand:

 • Gjennomgang av teorier om platebøying, lokal knekking, torsjonsknekking, vipping og bøyningstorsjonsknekking
 • Design av platekonstruksjoner, skivekonstruksjoner, avstivede plater, platebjelke, brotversnitt og avstivningssystemer.
 • Ikke-lineær modellering og analyse av konstruksjoner for kvasistatisk og dynamiske laster. Plastisk push-over-analyse, andre-ordens analyse, p- Δ analyse, store forskyvninger analyse, og tids domene analyse.
 • Elastisk analyse av komplekse bindeledd og design i henhold til eurocode.

Analyse og design for ulykkes laster

 • Oversikt over ulykkeslaster for bygg og marine konstruksjoner.
 • Blast- og eksplosjonsdesign og analyse. Design prinsipper og metoder med referanser til forskjellige design standarder.
 • Ulykkes laster fra skips kollisjon med broer, offshore plattformer, vindturbiner og andre skip. Strukturell design mot ulykkes laster i henhold til NORSOK, DNV retningslinjer og Eurocode.
 • Design og analyse av fallende objekter.
 • Sakseksempel på kollisjon og treffvirkning ved bruk av LS-DYNA.

Analyse og design for utmatting

 • Generell utmattings teori og applikasjon for bygg og offshore stålkonstruksjoner.
 • Utmattings last modeller, utmattings styrke av strukturelle detaljer og designmetoder i henhold til Eurocode og DNV GL.
 • Generelle konsepter av tilstandsanalyse for konstruksjoner in situ (i.e. tilstandsanalyse metoder og oppdagelse av skade).

Læringsutbytte

Etter studenten har fulført emnet, skal studentene ha fundamental kunnskap om avansert ikke-lineær analyse og design prinsipper for stålkonstruksjoner. Studenten vil også ha kunnskap til å forstå responsen til konstruksjoner ved last under bruddgrensetilstand og ulykkesgrensetilstand. Studenten kan bruke eksisterende teorier, metoder og vitenskapelig innsikt i det strukturelle ingeniørarbeidet og arbeide uavhengig. Studenten kan utvikle avanserte egenskaper i strukturell analyse og design, kritisk evaluering og løse kritiske problemer relatert til stålkonstruksjoner slik som høye bygninger, broer med lange spenn, og marine/offshore konstruksjoner. I tillegg vil studenten være kjent med forskjellige typer mekanismer relatert til brudd, brudd modeller, som et resultat av strukturelle skader, forvitring, utmatting, skal også kunne overvåke, bevare og reparere skadde stålkonstruksjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG530 Plastisk konstruksjonsanalyse, BYG550 Konstruksjonsdynamikk, MSK540 Elementmetoder, videregående kurs

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og rapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 6/10 4 Timer Bokstavkarakterer
Rapport 4/10 2 Måneder Bokstavkarakterer Alle

Alle deler av vurderingsformen må være bestått for å få karakter i emnet. Rapporten kan skrives individuelt eller i grupper. Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på rapporten. Studenter som ikke består rapporten, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% av obligatoriske regneøvelser
Øvingsoppgaver, 75% (3 av 4) av øvingsoppgaver må være godkjent før adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Yanyan Sha

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Åpent for

Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto