Byplanlegging og sikkerhet (BYS110)

Emnet gir en innføring i samspillet mellom byplanlegging og risiko, sikkerhet og samfunnsutvikling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYS110

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i samspillet mellom byplanlegging og risiko, sikkerhet og samfunnsutvikling.

Studentene blir introdusert til innledende praktiske og teoretiske problemstillinger som kopler sikkerhet og trygghet med trivsel i urbane rom; og hvordan dette er forankret gjennom planer på forskjellig nivå i offentlig administrasjon. Dette kan inkludere litteraturstudier og klasseroms- og gruppediskusjoner for å designe byplanløsninger som best mulig håndterer de forskjellige truslene. Slike løsninger kan for eksempel omfatte overvåkingsteknologier, stedsbestemte kriminalitetsforebyggende strategier, og forebygging av uønskede hendelser ved hjelp av omgivelses-design (CPTED).

Sentrale begreper er byplanlegging, sårbarhet, risiko, teknologi.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emnet forventes det at studentene skal ha kjennskap til og forstå:

  • Hvordan byene og regionene har vært påvirket av sikkerhetsaspektet.
  • Hvordan planlegging kan forbedre byenes sikkerhet uten å redusere borgernes frihet

Ferdigheter:

Etter fullført emnet forventes det at studentene skal kunne:

  • Være i stand til på en kritisk måte å analysere relasjonene mellom byplanlegging og risiko.
  • Gjøre rede for ulike måter å analysere på.
  • Gjøre rede for hvordan teknologi påvirker, forverrer og hjelper måloppnåelsen.
  • Forstå og diskutere sentrale utfordringer og dilemmaer i myndighetens organisering og oppfølging av samfunnssikkerhet og ulike risikoutfordringer i relasjon til byenes utforming.

Generell kompetanse:

Etter fullført emnet forventes det at studentene skal ha:

  • Generell innsikt i hvordan dagens byer påvirkes av samfunnssikkerhetsarbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Semesteroppgaven leveres individuelt.Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på semesteroppgaven. Studenter som ikke består oppgaven, kan ta denne på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tegg Westbrook

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid med veiledning, diskusjoner.

Åpent for

Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto