Hopp til hovedinnhold

Europeisk historie fra antikken til nytid HIS145

Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over europeisk historie fra ca. 500 f.v.t. til ca. 1800 e.v.t. Emnet behandler sosial, politisk, økonomisk og kulturell historie i Europa. Europas historiske utvikling vil bli plassert i en større global kontekst. Vi legger stor vekt på å lese og analysere ulike typer primærkilder fra denne perioden. Dette gir oss kompetanse til å vurdere muligheter og begrensninger i historiske kilder og til å forstå hvordan historikere skaper kunnskap om det førmoderne Europa. Studentene skal få mulighet til fordypning og refleksjon omkring perioden.

Historiefaget handler om å lese, skrive og reflektere, noe som innebærer en høy grad av selvstendig arbeid. God evne til å lese både engelsk og norsk faglitteratur anbefales.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

HIS145

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • utvikle historisk kunnskap om sentrale tema i europeisk historie fra ca 500 f.v.t. til ca 1800 e.v.t. for å kunne etablere historisk kontekst
 • gjenkjenne hvordan mennesker i fortiden formet sin egen unike historiske tid og ble formet av denne tiden
 • forstå kontinuitet og forandring gjennom tidsperioden emnet dekker
 • forstå nøkkelbegrep og konsepter som gjelder for førmoderne europeisk historie

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • samle, sortere, organisere, granske, syntetisere, sitere og kritisk tolke komplekst materiale, inklusive primær- og sekundærkilder, i tekstlige, visuelle og digitale former
 • vurdere et utvalg historiske kilder for pålitelighet, posisjon, perspektiv og relevans
 • utforme en velbegrunnet historisk analyse av primærkildemateriale i komparativt perspektiv
 • demonstrere evne til grunnleggende akademiske lese- og skriveferdigheter, inkludert å skrive notater

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • sette ord på relevansen tema fra denne historiske perioden kan ha for diskusjoner i nåtiden
 • konstruere faglig baserte argument, ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
 • tenke analytisk og kritisk
Innhold

Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over europeisk historie fra ca. 500 f.v.t. til ca. 1800 e.v.t. Emnet omhandler sosial, politisk, økonomisk og kulturell historie i Europa. Europas historiske utvikling vil bli plassert i en større global kontekst. Vi legger stor vekt på å lese og analysere ulike typer primærkilder fra denne perioden. Dette gir oss kompetanse til å vurdere muligheter og begrensninger i historiske kilder og til å forstå hvordan historikere skaper kunnskap om det førmoderne Europa. Studentene skal få mulighet til fordypning og refleksjon omkring perioden.

Historiefaget handler om å lese, skrive og reflektere, noe som innebærer en høy grad av selvstendig arbeid. God evne til å lese både engelsk og norsk faglitteratur anbefales.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og individuell innleveringsoppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/2 3 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt
Individuell innleveringsoppgave 1/2 A - F Alle.

Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Omfang på innleveringsoppgaven er 2000-2500 ord +/-10% (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Skriveoppgaver

Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt fire korte skriveoppgaver knyttet til pensumlitteratur, nettressurser og forelesningstema. Disse må besvares og godkjennes før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen. Disse må være godkjent senest to uker før eksamensdatoen.

Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Peter Sigurdson Lunga
Studiekoordinator: Margrethe Melin
Arbeidsformer
Emnet har pensumlitteratur som det forventes at studentene leser og reflekterer over på egen hånd. Forelesninger vil gi perspektiv og kontekst til tema innenfor pensumlitteraturen for å gi studentene en økt forståelse av perioden. Studentene forventes å ta notater fra forelesningene for å utvikle evnen til å syntetisere og sammenfatte materialet. Studentene vil få en ukentlig skriveoppgave som de skal gjøre på egenhånd basert på materialet som gjøres tilgjengelig. Oppgavene skal lære studentene å reflektere over perioden og utvikle praktiske ferdigheter i akademisk skriving.
Åpent for
Åpent for studenter på årsstudiet i historie, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815 (HIS115) 7.5
Eldre europeisk historie (HIS150) 5
Eldre norgeshistorie (HIS140) 5
Eldre norgeshistorie (ÅHI140) 5
Eldre europeisk historie (ÅHI150) 5
Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145) 15
Antikk og middelalderhistorie til ca. 1350 (MHIS110) 7.5
Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815 (MHIS115) 7.5
Antikk- og middelalderhistorie til ca. 1350 (HIS146) 7.5
Antikk- og middelalderhistorie til ca. 1350 (LHIS146) 7.5
Antikk og middelalderhistorie til ca. 1350 (HIS110) 7.5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto