Innføring i historiske emner (HIS185)

Emnet skal gi innsikt i et utvalgt historisk tema. Emnet gir gjennom dette grunnleggende kunnskap om og ferdigheter i den historiske forskningsprosessen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

HIS185

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal gi dypere innsikt i et historisk tema med utgangspunkt i tilgjengelig kompetanse i fagmiljøet. Emnet skal behandle sosiale, økonomiske, politiske, kulturelle og/eller didaktiske perspektiver. Det faktiske tematiske området som vil undervises avgjøres av faglærer og vil kunngjøres.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • utvikle bred og dyptgående historisk kunnskap i tid og rom med vekt på synliggjøring av historiske sammenhenger
 • gjenkjenne hvordan mennesker i fortiden formet og samtidig ble preget av den unike tiden de levde i
 • forklare hvordan samtiden er formet av fortiden gjennom både kontinuitet og forandring
 • forstå nøkkelbegreper og konsepter som gjelder det aktuelle historiske temaet

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • samle inn, skille ut, organisere, syntetisere, sitere og kritisk fortolke komplekst materiale, inkludert sekundærkilder i tekst, visuell og digital form
 • formidle velbegrunnede historiske narrativer og argumenter
 • beherske grunnleggende normer og konvensjoner i akademisk lesning og skriving i historiefaget
 • evaluere historiske argumenter, forklare hvordan disse ble skapt for ulike formål og hvordan de kan forbedres, inkludert studentens egen historiske praksis

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne anvende historisk kunnskap og historisk tenkning i spørsmål i samtiden, spesielt utdanning, medborgerskap og miljøspørsmål
 • kunne gjenkjenne og utvikle standpunkter som skal vise evne til refleksjon, samarbeid og et mangfold av perspektiver
 • kunne konstruere faglig baserte argumenter ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
 • ha tilegnet seg evnen til analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbar til andre felt

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Semesteroppgave og skriftlig skoleeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 2/3 7 Uker Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig skoleeksamen 1/3 3 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Omfang på oppgaven er 2000 ord +/-10 prosent (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).Eksamen skal besvares på norsk med mindre noe annet er innvilget via søknad.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk deltakelse på fem introduksjonsseminarer, Obligatoriske øvinger

a. Obligatoriske oppgaver

Gjennom semesteret vil studentene få utlevert to oppgaver. Disse må besvares og godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen.

Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. De ulike leveringsfristene blir offentliggjort ved semesterstart.

b. Obligatorisk deltakelse på fire introduksjonsseminarer

Historiefaglige ferdigheter læres gjennom at pensumlitteratur og historiske kilder blir aktivt brukt i historiefaglig litteratursøk, analyse, referansebruk, argumentasjon og diskusjon i undervisningen. Dette inkluderer studentaktive øvelser, samarbeid i grupper og individuelle refleksjonsoppgaver. Studentene må dokumentere deltakelse på fire ulike introduksjonsseminarer for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Marie-Theres Fojuth

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Studiekoordinator:

Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Emnet har pensumlitteratur som det forventes at studentene leser og reflekterer over på egen hånd. Undervisningen består av forelesninger og seminarer med studentaktive øvelser, samarbeid i grupper og individuelle refleksjonsoppgaver.

Studentene forventes å ta notater fra forelesningene, og å delta aktivt i seminarene. Gjennom semesteret vil studentene også arbeide på egenhånd med to oppgaver samt med semesteroppgaven.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Innføring i historiske emner (LHIS185_1) 15

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i historie, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto