Innovasjonsledelse og entreprenørskap (IND650)

Emnet er basert på både en teoretisk tilnærming til teknologisk innovasjon og entreprenørskap, og en praktisk bruk av denne kunnskapen gjennom case studier. Innovasjonsdelen er organisert rundt identifisering av og evaluering av muligheter for innovasjon. Entreprenørskapsdelen er sentrert rundt de ferdigheter og kunnskaper som er nødvendig for å sette opp og lede et vekstselskap.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IND650

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet tar for seg innovasjon, innovasjonsledelse og entreprenørskap spesielt i forbindelse med selskaper med høyt vekstpotensial. Sterke teknologitrender endrer nå industrier, produkter og tjenester, og hvordan oppgaver utføres. Dette fører med seg et stort vindu for innovasjoner på mange fronter. Et mål med emnet er å bli i stand til å identifisere disse innovasjonsmulighetene. Et annet mål er å bli i stand til å evaluere innovasjoner; hvilke ideer som er gode og hvilke som er mindre gode. Det siste målet er å få det mest viktige kunnskapen i relasjon til entreprenørskap slik at det kan maksimere sannsynligheten for å lykkes med en start-up

Emnet dekker de hovedområdene innen utvikling og ledelse av innovasjon og etablering og utvikling av et nytt selskap. Det omhandler blant annet metoder for å identifisere innovasjonsmuligheter og hvordan disse kan omsettes i en virksomhet.

Arbeidsformen er sentrert rundt gruppearbeid og utarbeidelse av rapporter som ligger til grunn for karaktersetting. Rapportene danner grunnlaget for en mappevurdering.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en forståelse av det teoretiske grunnlaget og den praktiske bruken innen områdene innovasjon, innovasjonsledelse og entreprenørskap. Etter å ha tatt emnet skal studentene mestre følgende:

Kunnskap

  • Forståelse av fundamentet og implikasjonene av dynamikken i innovasjon
  • Kunnskap om prosessene for formulering og implementering av innovasjonsstrategier
  • Forståelse for rollen til og prosessen for utvikling av industrielle rettigheter
  • Kunnskap om etablering og utvikling av nye selskap

Ferdigheter

  • Kunne identifisere og tolke teknologitrender
  • Kunne identifisere potensielle kilder og områder for innovasjon
  • Kunne identifisere muligheter, risiko og mulige konkurransefortrinn i formasjon av en ny business
  • Kunne sette opp en business plan, inkludert de teknologiske, organisatoriske, finansielle og markedsmessige aspektene

Generell kompetanse

  • Være i stand til å tolke konkurransemiljøet og identifisere trender
  • Være i stand til å kombinere ferdigheter over flere disipliner

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappe 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Mappevurdering er en prøvingsform der flere arbeid/oppgaver leveres i løpet av semesteret, men der disse deretter vurderes samlet og gis en felles karakter. Mappen består av 3 rapporter som gjøres individuelt eller i grupper på 2-3 personer og som leveres i løpet av semesteret, og der disse deretter vurderes samlet og gis en felles karakter. Det gis ikke karakter før alle arbeidene/oppgavene er innlevert og mappen som helhet sensureres.
Vekting: Del 1=25%, Del 2=25%, Del 3=50%. Grupper: 1-3 personerDet er ikke kontinuasjonsmuligheter på mappen, studenter som ønsker å forbedre karakteren sin kan gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tilbakemeldinger skal gis til utvalgte andre grupper på deres prosjektarbeid

Obligatorisk presentasjon fra alle gruppemedlemmer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Knut Erik Bang

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger vil gis delvis online og delvis i auditoriet. Det meste av pensum-forelesningene vil være tilgjengelig på universitetets læringsplattform som videoer.

Gjesteforelesninger med praktiske eksempler.

Et prosjekt i flere deler gjennomføres som gruppe arbeid. Dette er grunnlaget for karakteren

Forelesningene er på engelsk

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Teknologisk innovasjon og entreprenørskap (OFF630_1) 10

Åpent for

Masterstudenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Handelshøgskolen ved UiS.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto