Hopp til hovedinnhold

Sammensatt innføringsemne i kammermusikk og musikkteori - Klassisk INF200

INF200 Sammensatt innføringsemne i kammermusikk/teori er et emne på det laveste utøvernivået ved IMD, og kombineres med VIM100. Emnet er spesielt innrettet for studenter på klassisk musikk. Studenten deltar i kammermusikk/ensemblespill i minst ett ensemble med minst tre utøvere. Innstudering og repertoarkunnskap, konsertpraksis og instrumentkunnskap vektlegges. Emnet setter høye krav til studentens arbeidsdisiplin og evne til å organisere selv, selv om det også gis faglig veiledning av en tildelt lærer. Studentermå påregne en stor mengde egenøving og øving i ensemble. Det kreves også tilstedeværelse på oppsatte seminarer og masterclasser.

Det kan være flere instrumental- og teorilærere med ulike ansvarsområder i emnet. Det overordnede fagansvaret ivaretas av fagleder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

INF200

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

 • Utvikle rolleforståelse som ensemblemusiker, oppleve og forstå samhandlingens betydning for resultatet 
 • Kunne reflektere over musikkteoriens relevans i forhold til egen utøvende praksis 

Kunnskaper 

 • demonstrere en viss stilistisk differensiert interpretasjonsevne innen samspillsrepertoaret 
 • demonstrere grunnleggende kunnskaper innen teori og satslære 
 • demonstrere basiskunnskaper i gehør 

Ferdigheter 

 • demonstrere grunnleggende ferdigheter innen gehør 
 • demonstrere en grunnleggende musikkhistorisk og stilistisk oversikt 
 • demonstrere grunnleggende tekniske og musikalske ferdigheter innen kammermusikk 
Innhold
Emnet vil i sine delkurs kunne inneholde teoretiske og utøvende elementer som:
 • skala- og akkordkunnskap
 • skala/akkord-relasjoner
 • trinnanalyse
 • funksjonsanalyse
 • rytmikk
 • grunnleggende polyrytmikk
 • lytting til og identifikasjon av musikkens elementer
 • transkripsjon av énstemmig og tostemmig sats
 • opplæring i grunnleggende satstekniske prinsipper og arrangerings/instrumentasjonshåndverk
 • opplæring i musikkhistoriske epoker med deres musikalske karakteristika gitt ved utvalgte verk
 • innblikk i elementær verkanalyse
 • samspill, kammermusikk, akkompagnement
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen 1/1 15 Minutter Bestått - Ikke bestått

En utøvende eksamen på 10- 15 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i seminarer obligatorisk.

Det vises ellers til UKs krav til fremmøte.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Harald Eikaas
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Arbeidsformer
Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Korsang vil også være en aktuell arbeidsform. Gruppene bør være av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr. Det oppfordres også til individuelt arbeid alternerende med kollokviearbeid.
Åpent for
Utøvende musikk - årsstudium
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto