Hopp til hovedinnhold

Organisk spektrometri KJE500

Etter en innføring i spektrometriske analyse-teknikker skal studenten lære å kombinere strukturell informasjon fra NMR/UV/IR/MS-spektra for å bekrefte eller oppklare strukturen til små og mellomstore organiske molekyler.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

KJE500

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Etter en gjennomgang av prinsippene bak vanlige spektrometri-teknikker som MS, IR, NMR (H, C, DEPT, HSQC, COSY, ROSY, HMBC)  og UV for små organiske molekyler vil en gå systematisk gjennom teknikkene og lære hvilken struktur-informasjon en kan finne der.  En viktig del av emnet er å trene på eksempler for å anvende tilegnet spektrometri-kunnskap til å kunne hente ut struktur-informasjon, sette denne sammen og oppklare strukturen til organiske molekyler fra tilgjengelige spektra. Det vil også bli noe praktisk bruk av instituttets spektrometri-utstyr på ukjente prøver.
Læringsutbytte
En kandidat med fullført emne skal kjenne spektrometri-teknikker som UV IR, NMR og MS, og vite hvilken strukturinformasjon en kan finne i de enkelte spektra, inkludert DEPT og 2D-teknikker som COSY, ROSY, HSQC og HMBC spekter.  Kandidaten skal kunne kombinere denne informasjonen og dedusere strukturen til molekyler fra deres spektra, og kunne kontrollere at strukturen stemmer med alle data. Kandidaten skal kunne foreslå supplerende forsøk som kan gi manglende informasjon for å gi en entydig struktur for et ukjent molekyl. Kandidaten vil være i stand til å fremskaffe forskjellige spektra fra instituttets spektrometri-utstyr (UV/IR/NMR/MS).
Forkunnskapskrav
KJE200 Organisk kjemi 1
Anbefalte forkunnskaper
MLJ540 Instrumentell analyse
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer 1 A4-ark med håndskrevne notater.Godkjent kalkulatorLærebok inkludert merknader etc.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk laboratoriearbeid
Obligatorisk laboratorie-arbeid (3-5 dager) må være utført.
Fagperson(er)
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer
Forelesninger, selvstudium, kollokvier, øvingsoppgaver, gruppearbeid, laboratorium-oppgaver 
Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Fakultetets rutiner for studentevaluering og kvalitetssikring benyttes.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto