Hopp til hovedinnhold

Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag MAN111

Emnet skal bidra til at studenten utvikler forståelse for fagets egenart som profesjon. Ved å integrere medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap og kunnskap i anestesisykepleie, skal studenten kunne anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Videre skal emnet bidra til at studenten kan observere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til en pasient under ulike typer anestesi, forebygge komplikasjoner og beherske grunnleggende anestesisykepleie ved aktuelle undersøkelser og behandling i samarbeid med ansvarlig anestesilege. Emnet skal også gi studenten fordypning i fagområdene anestesiologi, kirurgi og intensivmedisin.

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN121) samt Anestesisykepleie -kliniske studier I, II og III (MAN112, MAN122 og MAN123).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAN111

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om anestesisykepleierens ansvars- og funksjonsområde
 • inngående anestesisykepleiefaglig og etisk kunnskap for å sikre pasienters og pårørendes interesser i et høyteknologisk miljø i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • inngående kunnskap om akutte og kritisk syke pasienter
 • avansert kunnskap om leiring, leiringsskader og forebygging av hypotermi
 • inngående kunnskap i preoperative vurderinger
 • inngående kunnskap om sentrale risikofaktorer ved anestesi
 • inngående kunnskap i grunnleggende anestesiologi, kirurgi og intensivmedisin
 • inngående kunnskap i farmakologi innen anestesiologi

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende oppdatert kunnskap innen anestesiologi, kirurgi og intensivmedisin
 • anvende kunnskap om observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak for å kunne utøve helhetlig anestesisykepleie
 • anvende anestesisykepleie slik at stress, smerte og ubehag reduseres hos pasienten
 • anvende medisinsk teknisk utstyr på en sikker og forsvarlig måte
 • anvende kunnskap til å identifisere og forebygge komplikasjoner ved utøvelse av anestesisykepleie
 • forholde seg kritisk til og anvende teorier og metoder innenfor avansert medisinsk og kirurgisk behandling

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • forholde seg kritisk til, analysere og anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • støtte og yte omsorg til pårørende og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse
 • anvende klinisk og teoretisk problemløsning til beste for pasient og pårørende i høyteknologiske omgivelser
 • vurdere og bidra til å iverksette nødvendige medisinske tiltak for å forebygge komplikasjoner
Innhold
 • Anestesisykepleie i et historisk perspektiv
 • Anestesisykepleiers ansvars- og funksjonsområde
 • Omsorg og teknologi
 • Hygiene og infeksjonsforebyggende tiltak
 • Medisinsk teknisk utstyr knyttet til anestesi
 • Sykepleieomsorg for den våkne operasjonspasienten
 • Preanestetisk vurdering og mottagelse av operasjonspasienten
 • Anestesiteknikker og -metoder
 • Anestetika
 • Medisinske gasser og gassteknisk utstyr
 • Anestesi relatert til ulike pasientgrupper og ved ulike typer inngrep
 • Komplikasjoner relatert til anestesi og kirurgi
 • Stress og smertefysiologi -vurdering og behandling
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
75% nærværsplikt i teoretiske studier
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.
Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Arbeidsformer
Forelesninger, digital undervisning, gruppearbeid, seminarer, ferdighetstrening, simulering, selvstudium.
Åpent for
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie.
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse I (MAN110) 5
Medisinske og naturvitenskapelige emner II anestesisykepleie (MAN101) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto