Hopp til hovedinnhold

Anestesisykepleie -Kliniske studier I MAN112

Emnet skal legge grunnlaget for studentens forståelse av anestesisykepleiers funksjons- og ansvarsområde gjennom å kritisk analysere og anvende kunnskap fra ulike emner i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet skal sikre studenten relevant erfaring innen anestesisykepleie i forhold til hyppig forekommende sykdomstilstander, sentrale behandlingsformer og ulike pasientsituasjoner. Emnet skal gi studenten mulighet til å praktisere og videreutviklet sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter under kyndig veiledning og i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell.

Hovedfokus vil være gjennomføring av ulike typer anestesi ved ulike kirurgiske inngrep, undersøkelse og behandling. Det vil også bli lagt vekt på anestesisykepleiers forebyggende og lindrende funksjon samt det å organisere, koordinere og utøve sykepleie til operasjonspasienten. Emnet skal reflektere kunnskapsbasert praksis basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN111), Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN121) samt Anestesisykepleie -kliniske studier II og III (MAN122 og MAN123).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAN112

Versjon

1

Vekting (Sp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
 • Anestesisykepleiers ansvars- og funksjonsområde
 • Infeksjonsforebygging i operasjonsavdelingen
 • Preanestetisk vurdering
 • Mottak av pasient
 • Leiring
 • Anestesisykepleie ved ASA 1 og 2
 • Luftveishåndtering
 • Sentrale anestesiteknikker
 • Medisinsk teknisk utstyr til bruk ved anestesi
 • Smerte- og kvalmebehandling
 • Anestesisykepleie ved ulike kirurgisk undersøkelser og behandling
 • Fødselsanalgesi
Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om anestesisykepleiers rolle, funksjon og ansvar
 • inngående kunnskap om opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasient, pårørende og personale ved akutt og/eller kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død
 • inngående kunnskap om de mest sentrale anestesiteknikkene
 • inngående kunnskap i farmakologi, anestesiologi og kirurgi
 • inngående kunnskap om væske- og transfusjonsbehandling
 • inngående kunnskap om funksjon, vedlikehold og kontroll av aktuelt medisinsk teknisk utstyr
 • inngående kunnskap om hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer
 • kunnskap om aktuelle dokumentasjonssystemer og sjekklisten «Trygg kirurgi»

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende anestesisykepleiefaglig og etisk kunnskap for å sikre pasienters og pårørendes interesser i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • utøve situasjonsbetinget omsorg til pasienter og pårørende i et høyteknologisk miljø
 • gjennomføre anestesisykepleie innen forventet kompetanseområde
 • bidra til å forebygge komplikasjoner, og opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der disse er truet
 • bidra til å forebygge uønsket hypotermi og leiringsskader som følge av anestesi og kirurgi
 • overholde hygieniske prinsipper og ferdes i et aseptisk miljø
 • anvende teknikker for opprettholdelse av frie luftveier
 • gjennomføre systematiske observasjoner av pasienter under generell anestesi
 • selvstendig, under indirekte veiledning, overvåke pasienter som får regional anestesi og /eller sedasjon og iverksette relevante tiltak i takt med endring i pasientens kliniske tilstand
 • dokumentere og rapportere det anestesiologiske forløpet
 • bidra til en felles situasjonsforståelse gjennom bruken av sjekklisten «Trygg kirurgi»

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • reflektere over etiske dilemmaer i utøvelse av anestesisykepleie
 • bidra med egen fagkompetanse inn i det tverrfaglige team
 • arbeide selvstendig med klinisk og teoretisk problemløsning i samsvar med forventet kompetansenivå
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser gjennom kunnskapsbasert praksis
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Klinske studier 1/1 15 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå kliniske studier I må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt i veiledet kliniske studier, samt ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av kliniske studier skjer i henhold til rammeplanens forskrifter.I tillegg skal studenten ha godkjent to skriftlige arbeidskrav tilknyttet kliniske studier. Skriftlige oppgaver skal synliggjøre selvvalgt litteratur.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Arbeidsformer
Veiledet kliniske studier, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, simulering, ferdighetstrening, e-læring, selvstudie og skriftlige arbeidskrav.
Praksis
Emnet har veiledet kliniske studier i 1. og 2. semester.
Åpent for
Spesialsykepleie - mastergrad
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse I (MAN110) 15
Medisinske og naturvitenskapelige emner II anestesisykepleie (MAN101) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto