Hopp til hovedinnhold

Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag MAN121

Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse for å kunne møte og utøve anestesisykepleie til et vidt spekter av pasienter. Ved å integrere medisinsk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap skal studenten kunne kritisk analysere og gjennomføre anestesisykepleie i et høyteknologisk miljø. Studenten skal etablere en handlingsberedskap til å kunne fungere selvstendig og opptre som funksjonsdyktig anestesisykepleier. Emnet vil videre gi fordypning i anestesi tilknyttet barn, eldre, pasienter med multiorgansykdom, avansert akuttbehandling, dagkirurgi og prehospitalt arbeid, samt fordypning i ansvar, ledelse, pasientsikkerhet og teamarbeid.

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN111) samt Anestesisykepleie -kliniske studier I, II og III (MAN112, MAN122 og MAN123).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAN121

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
 • Anestesisykepleiers etiske, juridiske og faglige ansvar
 • Helserett
 • Postoperativ overvåkning og sykepleie
 • Forberedelse og oppfølging av dagkirurgiske pasienter
 • Anestesi til barn
 • Anestesi til eldre
 • Prehospital vurdering og behandling
 • Katastrofeberedskap
 • Organdonasjon
 • Traumatologi
 • Ledelse, ansvar og melderutiner
 • Pasientsikkerhet
 • Teamarbeid
Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap innen anestesisykepleiers ansvars- og funksjonsområde
 • avansert kunnskap innen anestesisykepleie for å forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag
 • avansert kunnskap om observasjon, overvåkning og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • avansert kunnskap om anestesisykepleie og medisinsk behandling til pasientmålgruppen
 • avansert kunnskap innen anestesiologi, kirurgi og intensivmedisin
 • inngående kunnskap om organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer som påvirker anestesisykepleie og spesialisthelsetjenesten
 • inngående kunnskap om samhandling i team for å fremme pasientsikkerhet
 • kunnskap om katastrofeberedskap, planer og samarbeid
 • kunnskap om sentrale risikofaktorer i helsetjenesten

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere og anvende relevant kunnskap som ivaretar pasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter
 • anvende kartleggingsverktøy som kan bidra til utvikling og kvalitetsforbedring i avdelingen
 • utøve anestesisykepleie med respekt for pasienters og pårørendes integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå undersøkelser og behandling
 • anvende kunnskaper om observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak for å kunne utøve helhetlig anestesisykepleie
 • vurdere og evaluere medisinsk behandling forordnet av ansvarlig lege
 • gjøre rede for prioriteringer og handlingsalternativer i akutte situasjoner
 • anvende oppdatert kunnskap om ulike anestesiformer
 • anvende kunnskap om samhandling og ledelse i team
 • analysere risikofaktorer og forebygge uheldige hendelser I anestesiavdelingen

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • argumentere og handle ut fra anestesisykepleiens verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og gjeldende lovverk
 • bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser gjennom å jobbe kunnskapsbasert
 • anvende forskningsmetodisk kunnskap for å løse problemer og oppgaver
Forkunnskapskrav
MAN111 Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MAN112 Anestesisykepleie -Kliniske studier I, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
75% nærværsplikt i teoretiske studier
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.
Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Arbeidsformer
Forelesninger, digital undervisning, gruppearbeid, seminarer, ferdighetstrening, simulering, selvstudium.
Åpent for
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie.
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto