Hopp til hovedinnhold

Anestesisykepleie - Kliniske studier II MAN122

Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse av anestesisykepleiers funksjons- og ansvarsområde ved å anvende vitenskapelig tenkemåte og integrere kunnskap fra utdanningens ulike emner. Det forventes nå at studenten viser faglig progresjon og er i stand til å arbeide på et mer avansert nivå. Emnet skal gi studenten mulighet til å praktisere og videreutviklet sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter under kyndig veiledning og i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell.

Hovedfokus vil være anestesisykepleiers selvstendige funksjon ved gjennomføring av anestesi ved ulike kirurgiske inngrep, undersøkelse, behandling i tett samarbeid med ansvarlig anestesilege. Videre vil fokus være på å samarbeide i team med anestesilege ved anestesi til store operasjoner og pasienter med mer komplekse sykdommer. Emnet skal også gi praktisk og teoretisk erfaring innen områdene dagkirurgi, postoperativ virksomhet, barneanestesi, traumatologi, akuttberedskap og rammefaktorer for organisasjon, ledelse og miljø. Emnet skal reflektere kunnskapsbasert praksis basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN)100, Vitenskapsteori og metode (MSS100), Anestesisykepleie -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN111), Anestesisykepleie -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN121) samt Anestesisykepleie -kliniske studier I og III (MAN112 og MAN123).

Emnene MAN122 og MAN123 utgjør til sammen andre halvdel av kliniske studier i utdanningen og har flere felles læringsutbytter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAN122

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Anestesisykepleie ved ASA 3 og 4

Anestesisykepleie ved akutt sykdom og traumebehandling

Intensivpasienten

Prehospitalt arbeid

Dagkirurgi

Postoperativ overvåkning og sykepleie

Barneanestesi

AHLR og nyfødtresucitering

Teamarbeid og samhandling

Pasientsikkerhet

Rammefaktorer, organisasjon, ledelse og miljø i spesialavdelinger

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om barneanestesi og ivaretakelse av barn og deres pårørende
 • inngående kunnskap om dagkirurgiske pasienter
 • inngående kunnskap om postoperativ overvåkning og sykepleie
 • inngående kunnskap om traumebehandling
 • avansert kunnskap innen anestesiologi, kirurgi, farmakologi og medisinsk behandling
 • avansert kunnskap om farer og komplikasjoner relatert til kirurgi og anestesi
 • avansert kunnskap om observasjoner, monitorering og kliniske vurderinger som anestesisykepleier
 • avansert kunnskap om teamarbeid og organisatoriske rammer som påvirker utøvelse av anestesisykepleie og fremming av pasientsikkerhet
 • inngående kunnskap innen avansert hjerte/lungeredning

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • vurdere sammenheng mellom sykdom/skade/kirurgisk inngrep og begrunnelse for valg av anestesimetode
 • selvstendig gjennomføre generell anestesi ved enklere inngrep på ellers funksjonsfriske pasienter (ASA I og II).
 • samarbeide i team med anestesilege ved anestesi til store operasjoner og pasienter med mer komplekse sykdommer (ASA III og IV)
 • selvstendig overvåke pasienter i regional anestesi og dyp sedasjon
 • bedømme akutte situasjoner, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • kvalitetssikre og anvende avansert medisinsk teknisk utstyr
 • administrere, overvåke, vurdere og evaluere medisinsk behandling forordnet av ansvarlig lege
 • planlegge, koordinere og tilrettelegge eget arbeid til beste for pasienten
 • utøve helhetlig sykepleie med utgangspunkt i pasientens egne behov
 • dokumentere ferdigheter innen avansert hjerte-lunge-redning (AHLR)

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere og integrere medisinske og naturvitenskapelige kunnskaper i utøvelse av faglig forsvarlig anestesisykepleie
 • forholde seg kritisk til, analysere og anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • analysere ikke-tekniske ferdigheter og betydningen for sikkert teamarbeid
 • ta i bruk melderutiner ved avvik og uønskede hendelser
 • bidra til å fremme mestring, lindre smerte og ubehag
Forkunnskapskrav
MAN111 Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MAN112 Anestesisykepleie -Kliniske studier I, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Klinske studier 1/1 10 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå kliniske studier II må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt i veiledet kliniske studier, samt ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av kliniske studier skjer i henhold til rammeplanens forskrifter.I tillegg skal studenten ha godkjent et skriftlig arbeidskrav tilknyttet kliniske studier. Skriftlig oppgave skal synliggjøre selvvalgt litteratur.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Arbeidsformer
Veiledet kliniske studier, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, simulering, ferdighetstrening, e-læring, selvstudie, og skriftlig arbeidskrav.
Praksis
Emnet har veiledet kliniske studier.
Åpent for
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie.
Emnet har veiledet kliniske studier.
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse II (MAN120) 10
Medisinske og naturvitenskapelige emner II anestesisykepleie (MAN101) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto