Hopp til hovedinnhold

Anestesisykepleie - Kliniske studier III MAN123

Emnet skal gi studenten anledning til å demonstrere og utøve forståelse av anestesisykepleiers funksjons- og ansvarsområde gjennom å anvende vitenskapelig tenkemåte, integrere kunnskap fra ulike emner og anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet bygger videre på erfaringer gjort i kliniske studier I og II. Det forventes nå at studenten i stor grad skal kunne foreta selvstendige vurderinger, iverksette tiltak og opptre som funksjonsdyktig anestesisykepleier.

Hovedfokus vil være anestesisykepleiers selvstendige funksjon ved gjennomføring av ulike typer anestesi til ulike kirurgiske inngrep, undersøkelse og behandling (ASA I og II), samt å samarbeide i team med anestesilege ved anestesi til store operasjoner og pasienter med mer komplekse sykdommer (ASA III og IV). Ikke-tekniske ferdigheter skal bidra til sikker og effektiv koordinering, ledelse og samarbeid i teamet.

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Anestesisykepleie -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN111), Anestesisykepleie -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN121) samt Anestesisykepleie -kliniske studier I og II (MAN112 og MAN122).

Emnene MAN122 og MAN123 utgjør til sammen andre halvdel av kliniske studier i utdanningen og har flere felles læringsutbytter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAN123

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Organisere, koordinere og utøve sykepleie til pasienter med behov for anestesi

Undervisning og veiledning av pasienter, pårørende, medarbeidere og studenter

Flerkulturell kompetanse

Teamarbeid og samhandling

Vurdering av ikke-tekniske ferdigheter

Implementering av ny kunnskap

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • utviklet yrkesidentitet som anestesisykepleier gjennom reflekterende holdning til anestesisykepleierens rolle og funksjon
 • avansert kunnskap innen anestesiologi, kirurgi, farmakologi og avansert medisinsk behandling
 • avansert kunnskap om farer og komplikasjoner relatert til kirurgi og anestesi
 • avansert kunnskap om observasjoner, monitorering og kliniske vurderinger som anestesisykepleier
 • avansert kunnskap om teamarbeid og organisatoriske rammer som påvirker utøvelse av anestesisykepleie

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • utøve anestesisykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser av å være akutt og/eller kritisk syk
 • mestre gjennomføringen av generell anestesi selvstendig på ellers funksjonsfriske pasienter, og i samarbeid med anestesilege gi anestesi til pasienter med mer komplekse sykdomstilstander
 • mestre overvåking og administrering/vedlikehold av sedasjon og regional anestesi
 • utøve helhetlig sykepleie med utgangspunkt i pasientens egne behov samt forebygge komplikasjoner og ivareta pasientens sikkerhet
 • bedømme situasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at akutt og/eller kritisk sykes livsviktige funksjoner opprettholdes/gjenopprettes
 • samhandle i team og på tvers av faggrupper og nivåer

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • argumentere og handle ut fra anestesisykepleiens ansvars- og funksjonsområde, verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og gjeldende lovverk
 • gi situasjonstilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasienter, pårørende, studenter og andre medarbeidere
 • bearbeide egne reaksjoner i forbindelse med arbeidet, og bistå medarbeidere/kolleger med deres opplevelser og reaksjoner
 • planlegge et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning, og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • analysere ikke-tekniske ferdigheter og dets påvirkning for bedre teamsamarbeid
 • bidra til å implementere ny kunnskap i praksis
Forkunnskapskrav
MAN111 Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MAN112 Anestesisykepleie -Kliniske studier I, MAN121 Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MAN122 Anestesisykepleie - Kliniske studier II, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier 1/1 5 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå kliniske studier III må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt i veiledet kliniske studier, samt ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av kliniske studier skjer i henhold til rammeplanens forskrifter.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Arbeidsformer
Veiledet kliniske studier, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, e-læring, selvstudie.
Praksis
Emnet har veiledet kliniske studier.
Åpent for
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie.
Emnet har veiledet kliniske studier.
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse II (MAN120) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto