Anestesisykepleie 2 - anestesiologi, helserett og pasientsikkerhet (MAN211)

Emnet skal gi studenten en fordypning i fagets egenart med vektlegging av kunnskaper innen følgende kompetanseområder: anestesisykepleie som fag og profesjon, klinisk anestesiutøvelse, observasjons-, vurderings- beslutnings- og handlingskompetanse, faglig ledelse og samhandling, digital kompetanse samt kvalitet og pasientsikkerhet. Emnet skal bidra til å videreutvikle studentens evne til å håndtere planlagte, komplekse og uforutsigbare pasientsituasjoner. Emnet skal også gi studenten inngående kunnskap om samhandling, faglig ledelse og juridiske rammer av betydning for å kunne utøve personsentrert anestesisykepleie.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MAN211

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Personsentrert omsorg, kulturforståelse og profesjonsetikk
 • Postoperativ sykepleie
 • Avansert anestesiologi
 • Kirurgi
 • Dagkirurgi
 • Ultralyd og intravaskulær tilgang
 • Forebygging av leiringsskader og hypotermi
 • Pasientsikkerhet
 • Samhandling, kommunikasjon og ikke-tekniske ferdigheter
 • Digital kompetanse
 • Faglig ledelse og kvalitetsarbeid
 • Helserett

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om kommunikasjon, opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter og pårørende
 • inngående kunnskap om betydningen av pasientmedvirkning, språk- og kulturkompetanse for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i utøvelsen av anestesisykepleie
 • avansert kunnskap i anestesiologi
 • spesialisert innsikt i farmakologi og legemidler som brukes ved anestesi, avansert smertebehandling og palliasjon
 • spesialisert innsikt i vurdering og sikring av pasientens luftveier og ventilasjon
 • spesialisert innsikt i intravaskulær tilgang, inklusiv ultralydveiledet tilgang
 • inngående kunnskap om sentrale kirurgiske metoder og leiring av pasient under anestesi
 • inngående kunnskap om ledelse av eget fagområde
 • inngående kunnskap om samhandlings- og kommunikasjonsverktøy
 • inngående kunnskap om betydningen av fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • inngående kunnskap om fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, stressreaksjoner og mestringsstrategier, og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres
 • spesialisert innsikt i funksjon, kontroll, anvendelse og vedlikehold av avansert utstyr innenfor anestesi- og akuttmedisin for å kunne håndtere avvik og ivareta pasientsikkerhet
 • inngående kunnskap om pasientsikkerhetsteori, kvalitets- og forbedringsmetodikk, og innovasjon innenfor anestesisykepleie
 • avansert kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter (NANTS)
 • inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering, profesjonens etiske retningslinjer, relevante lover og forskrifter, inkludert krav til dokumentasjon av anestesi.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere og forholde seg kritisk til kunnskap om kommunikasjon og mestringsstrategi for å ivareta pasient og pårørende
 • bruke relevante metoder i gjennomføring av systematisk klinisk undersøkelse og selvstendig observere, monitorere og vurdere pasienten, samt utføre nødvendige tiltak i gjennomføring av anestesi og i situasjoner der anestesisykepleier er involvert
 • bruke samhandlings- og kommunikasjonsverktøy for å ivareta god pasientbehandling og pasientmedvirkning
 • analysere og vurdere fagspesifikke og overlappende funksjoner for å fremme god samhandling mellom profesjonene
 • bruke relevante metoder til å lede og organisere eget arbeid

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere kliniske problemstillinger i lys av profesjonens etiske retningslinjer og helselovgivning
 • analysere og ta selvstendig stilling i etiske dilemmaer og kommunisere disse ut i faglige diskusjoner
 • analysere betydningen av økonomiske og organisatoriske rammer for å sikre forsvarlig pasientbehandling

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% obligatorisk nærvær i undervisningen
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesning, digital undervisning, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, simulering, bruk av læringsplattformen CANVAS og selvstudium. Emnet har et arbeidsomfang på ca 250 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN111_1) 5
Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN121_1) 5

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto