Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie (MANMAS)

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som representerer studentens spesialisering i sykepleie. Problemstillingen må bygge på et medisinsk- og helsevitenskapelig tenkningsgrunnlag og drøftes i forhold til relevant litteratur. Forskningsdesign skal vise vitenskapelig metode for innsamling og analyse av aktuelle data innen forskningsetiske rammer.

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag videreutvikle kompetansen som er tilegnet gjennom de øvrige delene i studiet. Etter fullført masterstudium, skal studenten være kvalifisert for opptak til PhD-studier.

Det er utarbeidet en egen veileder for utarbeiding av masteroppgave i spesialsykepleie (30 sp).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MANMAS

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

3

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av masterseminarer med fokus på tema, forskningsetikk og forskningsmetode, og en skriftlig oppgave tilsvarende 30 studiepoeng. Tema og problemstilling kan utarbeides i samarbeid med praksisfeltet eller være tilknyttet pågående, relevante forskningsprosjekter.

Det skal utarbeides egen prosjektplan for masteroppgaven, som må være godkjent før arbeidet med masteroppgaven starter.

Som metodisk tilnærming kan enten kvalitativ eller kvantitativ metode velges. Det gis også mulighet for å utarbeide en systematisk litteraturoversikt og fagprosedyre.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • forståelse for aktuelle faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i helsevesenet
 • avansert kunnskap om temaområdet som er valgt i forhold til spesialsykepleie
 • inngående kunnskap i forskningsmetode og forskningsetikk

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • begrunne valg av forskbar problemstilling relatert til teori og klinisk praksis
 • gjennomføre et systematisk litteratursøk
 • drøfte en forskbar problemstilling i forhold til relevant litteratur
 • vurdere og ta forskningsetiske hensyn i tråd med gjeldende retningslinjer
 • bruke relevante metoder for forskning- / utviklingsarbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere og anvende metodiske og forskningsetiske problemstillinger
 • analysere, kritisk vurdere, og anvende tidligere forskning i teoretiske og kliniske problemstillinger
 • planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer
 • kommunisere analytisk tenkning og tolking av vitenskapelige funn som har betydning for  fagområdet
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområdet
 • formidle resultater fra masterprosjekt til praksisfeltet og eget fagområde

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MAN101 Medisinske og naturvitenskapelige emner II anestesisykepleie, MAN110 Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse I, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk
MAN111 Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MAN112 Anestesisykepleie -Kliniske studier I, MAN121 Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer

Eksamen består av en skriftlig masteroppgave. Oppgaven kan utformes som en monografi, vitenskapelig artikkel med kappe, eller kunnskapsbasert fagprosedyre med kappe.En monografi skal være på 17500 ord (+/- 10%).Den vitenskapelige artikkelen følger retningslinjene for valgt tidsskrift. Den skal være klar for publisering i relevant tidsskrift. Kappen skal være på 7000-10 000 ord.Den kunnskapsbaserte fagprosedyren følger retningslinjene i AGREE II (Appraisal of guidelines for research & evaluation II). Den skal være klar for fagfellevurdering. Kappen skal være på 7000-10000 ord.Studentene kan skrive oppgaven individuelt eller i grupper på to. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent prosjektplan for masteroppgave, Fremlegg av prosjekt og opposisjon i oppgaveseminar med minimum 75% oppmøte
Ved ikke innfridd nærværsplikt vil fakultetet tilby et ekstraordinært seminar på tvers av masterprogrammene i spesialsykepleie, helsevitenskap, helsesykepleie og rus- og psykisk helsearbeid.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Skriftlig arbeidskrav, masterseminar, veiledning og formidling av egen forskning. 

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie (MANMAS_2) 30

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto