Etikk i dokumentar (MDO140)

Der forskere har utforma sin forskningsetikk og forskningsetiske institusjoner og journalistene utforma sine selvdømmeordninger basert på regelverk har dokumentaristene ingen ordninger og tilsynelatende ikke noe felles uttalt etikk.

Kurset ønsker å utforske etikken i dokumentaren. Metodisk gjennom samspill med forskningsetikk og journalistisk etikk. Gjennom teori, casestudier og dokumentarisk praksis ønsker vi å nærme oss ei forskningsetisk plattform for dokumentar. Vi ønsker å studere forskjellen denne etikken i forskjellige typer dokumentar i spennet fra den journalistisk baserte til den personlige og subjektive dokumentaren.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MDO140

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

NB! Emnet har ikke undervisning/vurdering studieåret 2024/2025
Emnet gir en innføring i normativ etikk og en oversikt over viktige forskningsetiske problemstillinger innenfor samfunnsvitenskapelig forskning og produksjon av dokumentar. Sentralt i dette er forståelsen av ulike tilnærminger til sannhetsbegrepet. Ulike grupper som forskere og dokumentarister opererer med profesjonsetiske retningslinjer og tradisjoner som skiller seg fra hverandre. Kandidaten vil i dette emnet lære om hvordan sannhetsbegrepene og de profesjonsetiske tradisjonene påvirker rammene vi jobber innenfor.

For fullt utbytte forutsettes det at studenten leser pensumtekstene og deltar på forelesningene. Arbeidet med hjemmeeksamen vil gi kandidaten øvelse i å redegjøre for vitenskapsteoretiske og etiske/beslutningsteoretiske problemstillinger, noe som vil styrke kandidatens evne til å reflektere over egen produksjon og å skrive refleksjonsoppgaver (bl.a. i arbeidet med masteroppgaven) i et vitenskapsteoretisk og etisk perspektiv.

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Læringsutbytte

Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten har oppnådd følgende:

Kunnskaper

  • er fortrolige med begreper og posisjoner i normativ etikk.
  • har inngående innsikt i sentrale forskningsetiske problemstillinger.

kan gjøre rede for sammenhengen mellom vitenskapsteoretisk ståsted og forskningsdesign på en utførlig måte.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

  • kunne reflektere over egen produksjon og forskning i et etisk perspektiv.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kandidaten skal:

  • ha grunnleggende forståelse for akademiske verdier og basis for etikk i dokumentar.
  • ha et reflektert forhold til sin egen rolle som mastergradsstudent og dokumentarist.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 10 Dager Bokstavkarakterer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Cato Wittusen

Åpent for

Dokumentarproduksjon - masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto