Masterpitch (MDOMAP)

Målet for kurset er at studentene skal kunne legge fram/pitche et masterprosjekt som skal godkjennes før arbeidet med prosjektet videreføres.

Kurset inneholder en opplæringsdel hvor studenten gjennom utvikling av eget prosjekt, kurs og workshoper skal få en breddedimensjon i å utvikle prosjekter gjennom kunstnerisk utvikling. Gjennom kurset skal studentene bli fortrolige med kunstnerisk tenkning, kritisk refleksjon og praksis, med særlig vekt på utvikling av eget prosjekt. Undervisningen i opplæringsdelen blir organisert i form av samlinger.

Samlingene vil inneholde arbeidsformer som inkluderer forelesninger, workshoper, ulike former for deling av kunstnerisk utviklingsarbeid, og diskusjoner. Diskusjonene er relatert til hver enkelt kandidats prosjekt og til kunstnerisk utviklingsarbeid på et overordnet nivå, med vekt på overføringsverdi til kandidatenes eget kunstneriske utviklingsarbeid. Det forventes at kandidatene forbereder og setter seg inn i ulike former for materiale i forkant, som deles og diskuteres under samlingene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MDOMAP

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

NB! Emnet har ikke undervisning/vurdering studieåret 2024/2025

Målet for kurset er at studentene skal kunne legge fram/pitche et masterprosjekt som skal godkjennes før arbeidet med prosjektet videreføres.

Kurset inneholder en opplæringsdel hvor studenten gjennom utvikling av eget prosjekt, kurs og workshoper skal få en breddedimensjon i å utvikle prosjekter gjennom kunstnerisk utvikling.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten skal:

  • beherske grunnleggende teori for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kunne gjøre rede for metodemangfold i kunstnerisk utviklingsarbeid, og reflektere over og argumentere for valg av metoder og prosesser i eget kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kunne bidra til diskursen om kunstnerisk utviklingsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten skal:

  • kunne formulere problemstillinger og planlegge gjennomføring av kunstnerisk utviklingsarbeid, med fokus på kunstneriske prosesser og resultater
  • kunne arbeide med komplekse faglige spørsmål, og utfordre etablerte diskurser og praksiser på fagområdet
  • kunne pitche/framlegge et masterprosjekt som grunnlag for masterproduksjonen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave, masterpitch 1/1 1 Semestre Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Åpent for

Dokumentarproduksjon - masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto