Masteroppgave i dokumentarproduksjon (MDOMAS)

Hovedmålet med masteroppgaven er at studenten skal fordype seg i en dokumentarproduksjon og få tid til å utvikle et helhetlig verk fra idé til ferdig produksjon. Studenten skal og levere en kunstnerisk refleksjon over eget arbeid.

Praktisk kunstnerisk arbeid står sentralt, og det legges vekt på journalistisk og kunstnerisk kvalitet, selvstendig utforsking og kreativitet. Gjennom sentreringen rundt ditt individuelle fordypningsområde får du et solid grunnlag for å utvikle et personlig kunstnerisk uttrykk og profil.

Dokumentaren produseres i et valgfritt medium, film, radio, skriftlige uttrykk, og skal vise at studenten behersker ideutvikling, research, metode og medieforståelse. Helt sentralt ligger det å lære å forstå og uttrykke seg gjennom historiefortelling. I tillegg skal studenten utforske det kunstneriske utrykket og formspråket som er valgt, og kunne kontekstualisere dette i en større dokumentarestetisk tradisjon.

Masterstudiet er innrettet slik at den vil kunne rekruttere til vår Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid etter «UiS/UiA»-modellen, som ser kunstnerisk utviklingsarbeid som en kombinasjon mellom ‘den norske modellen’ og Artistic Research (AR) internasjonalt. Ph.d.-en vår vil ruste stipendiatene til kunnskapsformidling utover det kunstneriske produkt i seg selv.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MDOMAS

Versjon

2

Vekting (stp)

50

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Den masteroppgaven skal være et individuelt selvstendig kunstnerisk arbeide med mellommenneskelig og samfunnsmessig relevans. Studentene følges opp av faglærer og hverandre gjennom workshops hvor masterproduksjonene presenteres og evalueres fortløpende. I tillegg får hver student en individuell veileder.

En kan starte på masteroppgave når mdomap Masteroppgave pitch er bestått

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten skal:

 • Ha inngående kunnskap om de ulike fasene av dokumentarproduksjonsprosessen, herunder utviklingsfase, produksjonsfase og etterarbeidsfase
 • Ha inngående kunnskap om dramaturgi og historiefortelling
 • Ha sjangerspesifikk dokumentarkunnskap
 • Ha inngående kunnskap om kunstfaglig teori og metoder, forskningstilnærminger og etikk
 • Kunne analysere faglige problemstillinger relevante for fordypningsområde med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • Ha opparbeidet en innsikt i kunstneriske praksiser, innfallsvinkler og teknikker utenfor egen spesialisering og kan reflektere over egen og andres kunstneriske praksis med utgangspunkt i eget fagområde

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Kunne realisere og formidle sine kunstneriske valg og intensjoner med en selvstendig kunstnerisk eller journalistisk profil et modent uttrykk
 • Kunne gi dokumentarisk materiale et helhetlig uttrykk og kunne behandle menneskelige og samfunnsmessige spørsmål
 • Kunne gi gode faglige og selvstendige begrunnelser for valg av tema, plattform, dramaturgiske og kunstneriske grep
 • Kunne kritisk evaluere og diskutere etiske og dokumentarfaglige problemstillinger og deres relevans for det praktiske arbeidet
 • Kunne bruke relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller forskning på en selvstendig måte
 • Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og artikulere faglige resonnementer og perspektiver
 • Kunne drive utøvende og skapende formidlingsvirksomhet alene og sammen med andre og gjennomføre et selvstendig, avgrenset dokumentarprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende fag- og forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Kunne sette sin dokumentariske praksis inn i et større samfunnsmessig perspektiv
 • Kunne gjøre informerte valg med tanke på ideutvikling, gjennomføring og distribusjon av større dokumentarproduksjoner
 • Ha inngående kompetanse i dramaturgi og historiefortelling og kunne anvende dette
 • Kunne realisere og formidle sine kunstneriske valg og intensjoner med en selvstendig kunstnerisk profil og et modent kunstnerisk uttrykk
 • Kunne kommunisere og formidle dokumentarfaglige problemstillinger på en kritisk reflektert måte, både innenfor fagmiljøet og med publikum
 • Ha bevissthet om kvalitetsbegreper innenfor egen kunstform og fordypningsområde

Forkunnskapskrav

MDO100 Dokumentarteori, MDO120 Historiefortelling 1, MDO140 Etikk i dokumentar, MDOMAP Masterpitch

Eksamen / vurdering

Det vil bli satt en utgangskarakter etter bedømmingen av produksjonen og den kunstneriske refleksjonen. Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksamen. Den muntlige eksaminasjonen består av drøfting av prosjektet og refleksjonen med sensorene, til sammen ca. 30 minutter. Den muntlige eksamen kan justere den samlede vurderingen av masterproduksjonen med én karakter. Kandidaten vil bli opplyst om utgangskarakteren før muntlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hans Eirik Voktor

Faglærer:

Turid Borgen

Åpent for

Dokumentarproduksjon - masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto