Hopp til hovedinnhold

Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk MEN155

Emnet gir en oversikt over sentrale spørsmål innenfor den hermeneutiske tradisjonen, forskningsetikk og sentrale metodologiske tradisjoner i samfunnsvitenskapen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MEN155

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten har oppnådd følgende:

Kunnskaper

 • kunne gjøre rede for sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger innenfor den hermeneutiske tradisjonen 
 • kunne gjøre rede for sentrale begreper og posisjoner i normativ etikk
 • kunne gjøre rede for sentrale forskningsetiske problemstillinger
 • kunne gjøre rede for sammenhengen mellom vitenskapsteoretisk ståsted og forskningsdesign
 • kunne gjøre rede for ulike forskningsdesign og metodologiske tradisjoner i samfunnsvitenskapen

Ferdigheter

 • kunne reflektere over egen forskning i et hermeneutisk perspektiv
 • kunne reflektere over egen forskning i et etisk perspektiv
 • kunne kritisk vurdere design og metodologiske valg i eksisterende samfunnsvitenskapelig forskning

Generell kompetanse

 • ha grunnleggende forståelse for akademiske verdier og normer
 • ha grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori og etikk
 • ha et reflektert forhold til sin egen rolle som mastergradsstudent
 • ha et reflektert forhold til hvordan samfunnsvitenskapelig kunnskap utvikles
Innhold

Emnet gir en oversikt over sentrale spørsmål innenfor den hermeneutiske tradisjonen. Sentralt i denne sammenhengen er spørsmål om hvordan grunnlaget for forståelse og fortolkningers gyldighet. Emnet gir også en innføring i normativ etikk og en oversikt over viktige forskningsetiske problemstillinger innenfor samfunnsvitenskapelig forskning.

I tillegg gir emnet en innføring i de mest sentrale metodologiske tradisjoner i samfunnsvitenskapen, de viktigste elementene som inngår i et forskningsdesign, hvilke vurderinger som ligger bak valg av forskningsdesign og valg av metoder for å samle inn og analysere data.

For fullt utbytte forutsettes det at studenten leser pensumtekstene og deltar på forelesningene. Arbeidet med hjemmeeksamen vil gi kandidaten øvelse i å redegjøre for vitenskapsteoretiske og etiske/beslutningsteoretiske problemstillinger, noe som vil styrke kandidatens evne til reflektere over egen forskning (bl.a. i arbeidet med masteroppgaven) i et vitenskapsteoretisk og etisk perspektiv.

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 7 Dager A - F

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Cato Wittusen
Faglærer: Erik Christensen
Faglærer: Lars Klemsdal
Arbeidsformer
Forelesninger og diskusjon i grupper, samt filmvisning.
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsteori med etikk (MKK100) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto