Hopp til hovedinnhold

Grunnleggende regnskap og regnskapsrett MFJ200

Regnskapet er underlagt en rekke lover og regler. Dette emnet gir grunnleggende kjennskap til hovedbestemmelsene i bokføringsloven og regnskapsloven, og forklarer forholdet mellom regnskap og juss, samt sammenhengen mellom regnskapsretten og andre rettsområder, herunder særlig selskapsrett og skatterett. Emnet gir også innføring i bokføring og de generelle bokføringsprinsipper og et grunnlag for enkel føring av regnskap.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MFJ200

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal kunne:

 • formålet med finansregnskap og driftsregnskap;
 • regnskapsrettens kilder - lov, forskrifter, regnskapsstandarder og IFRS (International Financial Reporting Standards);
 • hovedbestemmelsene i bokføringsloven og regnskapsloven;
 • regnskapsrettens betydning for andre rettsområder, primært skatteretten og selskapsretten;
 • de viktigste regnskapsreglene og bokføringsprinsippene.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne anvende viktige regnskapsbegreper og sentrale regnskapsbestemmelser;
 • kunne forklare sammenhenger mellom regnskapsrett og andre rettsområder;
 • kunne gjøre rede for de sentrale regnskapsreglene;
 • kunne anvende konsepter og prinsipper på praktiske regnskapsproblemstillinger;
 • kunne lese og føre enkel regnskap.
Innhold

1. Grunnleggende regnskap

 • innføring i begrepene inntekter, kostnader, innbetalinger og utbetalinger.
 • innføring i regnskapsarbeid i form av bokføring av enkle, men viktige transaksjoner.
 • regnskapsavslutningen
 • sammenheng mellom kontantstrøm, resultatregnskap og balanse og oppbygningen av disse
 • innføring i årsregnskap og regnskapsanalyse

2. Grunnleggende regnskapsrett

 • innføring i grunnleggende regler og prinsipper i norsk regnskapsrett hovedbestemmelsene i bokføringsloven og regnskapslovenEU-regelverkIFRS-regelverkforenklet IFRSsærlige regler om børsnoterte foretak og spesielle foretak
 • argumenter for lovregulering
 • forholdet mellom regnskapsretten og andre rettsområder, herunder særlig skatterett og selskapsrett
 • regnskapsmanipulering
 • reguleringsorganer
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Lovdata

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

En obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent for å få rett til å ta eksamen.

Leveringsfrist angis ved emnets oppstart. Obligatoriske innleveringsoppgaver vurderes med godkjent/ikke godkjent. Ytterligere informasjon om oppgavene vil bli gitt på Canvas. Utover oppgaveinnleveringene vil det ikke være obligatorisk undervisningsaktivitet, men studentene anbefales å følge all undervisning som tilbys.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Lana Bubalo
Emneansvarlig: Lars Atle Kjøde
Arbeidsformer

Studentene skal delta i forelesninger (på campus og on-line), seminarer, levere en obligatorisk innleveringsoppgave for vurdering. Studentene får gjennom eksempler og case også øve seg på praktiske regnskapsproblemstillinger. Studentene forventes også å jobbe selvstendig (selvstudium) med innholdet i emnet, samt utføre diverse administrativt arbeid. Undervisningen vil legge hovedvekt på de problemstillingene som erfaringsmessig er vanskelige. Fordeling av de ulike temaene gjennom semesteret vil framgå av en undervisningsplan. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene.

Nedenfor følger stipulert forventet arbeidsomfang, fordelt på aktivitetstypene. Det understrekes at dette kun er veiledende, og at det vil være veldig individuelt akkurat hvor mange timer man vil bruke og hvordan man vil fordele disse mellom aktivitetene. Samlet forventet arbeidsomfang: 300 timer. Fordelt som følger:

 • Forelesninger 50 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)
 • Seminarer 20 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)
 • Arbeidsgrupper 20 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)
 • Obligatorisk oppgave 20 timer
 • Selvstudium 180 timer (litteraturgjennomgang, studere rettspraksis, studere tidligere eksamensoppgaver, m.m.)
 • Diverse administrativt arbeid 10 timer
Åpent for
Forretningsjus - masterstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto