Hopp til hovedinnhold

Formuerett MFJ220

I emnet formuerett fremstilles ulike tema fra panteretten, gjeldsforfølgningsretten og den dynamiske tingsretten. Enkelte obligasjonsrettslige - især pengekravsrettslige - tema berøres også.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MFJ220

Versjon

1

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal ha kunnskap om:

 • ulike formuesgoder og ulike formuerettigheter
 • regler om hvordan ulike formuerettigheter i ulike formuesgoder kan erverves
 • regler om oppfyllelse av krav, især pengekrav
 • regler om foreldelse av fordringer
 • regler om overføring av pengekrav
 • regler om avtalepant, utleggspant og lovbestemt pant
 • regler om rettsvern for ulike panterettigheter
 • regler om prioritetsforholdet mellom flere panterettigheter
 • regler om tvangsdekning
 • regler om panterettigheters betydning i konkurs
 • regler om ulike former for kreditorbeslag, særlig utlegg og konkurs
 • regler om kreditorenes beslagsrett
 • insolvens som konkursgrunn
 • regler om konkursdebitors kontrakter
 • regler om motregning i og utenfor konkurs
 • regler om kreditorekstinksjon
 • regler om omstøtelse
 • regler om massefordringer, dividendefordringer og dekningsrekkefølgen
 • regler om rettighetsregistre, især realregistre
 • regler om rettsvern og prioritet
 • regler om avtaleekstinksjon

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal:

 • kunne gjøre rede for og anvende formuerettslige normer
 • kunne gjennomføre teoretiske analyser og praktiske drøftelser av formuerettslige spørsmål, og gjennom slike analyser og drøftelser vise fullgode metodiske og materielle ferdigheter innen emnet formuerett
 • kunne gjennomføre rettspolitiske analyser og vurderinger av formuerettslige spørsmål
Innhold
I emnet formuerett fremstilles ulike tema fra panteretten, gjeldsforfølgningsretten og den dynamiske tingsretten. Enkelte obligasjonsrettslige - især pengekravsrettslige - tema berøres også. Det finnes flere forskjellige formuesgoder og flere ulike formuerettigheter. Formuerettigheter i formuesgoder kan erverves på ulike måter, og være gjenstand for så vel avhendelse som kreditorbeslag. Regler om hvordan rettsvern etableres mot kolliderende omsetningserverv og kreditorbeslag står sentralt i emnet. Forskjellige regelsett av betydning for rettsstillingen til ulike tredjemenn - så som avhenderens eller skyldnerens rettsforgjenger eller rettsetterfølger - behandles også.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 6 Timer A - F Lovdata Ordbok
Muntlig eksamen 30 Minutter A - F Lovsamling og særtrykk av lover

Skriftlig eksamen vil gi en foreløpig karakter. Etterfølgende muntlig eksamen er justerende, og vil sammen med skriftlig eksamen gi endelig karakter. Skriftlig eksamen må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Roger Stelander Magnussen
Emneansvarlig: Roger Stelander Magnussen
Arbeidsformer
Forelesninger, seminar og oppgavegjennomgang.
Åpent for
Forretningsjus - masterstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto